Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Plan finansowy 2021

PLAN FINANSOWY MOW NFZ NA 2021 ROK

Plan finansowy Małopolskiego OW NFZ na 2021 rok  – zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 30 września 2020 roku.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. 012-29-88-279

Korekta z 20 października 2020 r.

Zmiana planu finansowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2021 rok – uruchomienie rezerwy migracyjnej – przesunięcia dokonane przez Prezesa NFZ w dniu 20 października 2020 roku.

Przedmiotowa zmiana związana jest z uruchomieniem w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok na podstawie art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn.zm.), rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych z przeznaczeniem na zwiększenie poszczególnych pozycji planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poprzez:

 • zmniejszenie łącznie o kwotę 294 106,00 tys. zł – wartości planowanej w pozycji B 2.17 – rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych,
 • zwiększenie łącznie o kwotę 294 106,00 tys. zł – wartości planowanej w pozycjach:
  • B 2.2 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna  – o kwotę 17 756,00 tys. zł,
  • B 2.3 – leczenie szpitalne – o kwotę 169 355,00 tys. zł, w tym:
   • poz. B 2.3.1 - programy lekowe – o kwotę 43 641,00 tys. zł, w tym:
   • poz. B 2.3.1.1 – leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi – o kwotę 38 655,00 tys. zł,
   • poz. B 2.3.2 - chemioterapia – o kwotę 15 574,00 tys. zł, w tym:
   • poz. B 2.3.2.1 – leki stosowane w chemioterapii – o kwotę 6 990,00 tys. zł,
  • B 2.4 – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  – o kwotę 26 497,00 tys. zł,
  • B 2.5 – rehabilitacja lecznicza – o kwotę 15 922,00 tys. zł,
  • B 2.6 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej –  o kwotę 6 595,00 tys. zł,
  • B 2.7 – opieka paliatywna i hospicyjna – o kwotę 3 116,00 tys. zł,
  • B 2.8 – leczenie stomatologiczne – o kwotę 3 892,00 tys. zł,
  • B 2.11 – koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu – o kwotę 1 927,00 tys. zł,
  • B 2.12 – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – o kwotę 9 422,00 tys. zł,
  • B 2.18 – koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych  – o kwotę 39 624,00 tys. zł.

Rozwiązanie rezerwy oraz odpowiednie przesunięcie środków w planie jest związane z obowiązkiem udzielenia Dyrektorom innych oddziałów wojewódzkich NFZ upoważnień do zaciągania zobowiązań w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz ubezpieczonych małopolskich. 

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
tel. 12 29-88-279