Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.nfz-krakow.plzgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były napisane prostym językiem i  dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. Staramy się stosować do wytycznych WCAG 2.1 oraz zaleceń audytora.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 2020-08-04.

Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, grafiki oraz pliki, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, które nie spełniają kryteriów dostępności. Braki staramy się sukcesywnie uzupełniać. 

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem treści ze stron Oddziałów Wojewódzkich na stronę Centrali NFZ – będą funkcjonowały jako jeden wspólny serwis, spełniający standardy dostępności, zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakończenie tego procesu planowane jest na 31 grudnia 2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Oświadczenie sporządzono w dniu: 2024-03-25.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „TAB”.

Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu publikowane informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących. Użytkownik serwisu w łatwy sposób może wybrać jeden z trzech rozmiarów teksu oraz jedną z dwóch opcji kontrastu strony. Aktualny widok można również powiększyć za pomocą kombinacji klawiszy [CTRL] oraz [+].

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Kwiecień, rzecznik prasowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 29 88 120 oraz 12 29 88 119. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.

Budynek, w którym mieści się Sala Obsługi Klienta Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą automatycznie rozsuwane drzwi, przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, przy których znajduje się pochylnia. Dodatkowo od strony parkingu jest wydzielone drugie wejście, pozbawione jakichkolwiek barier architektonicznych – stopni i progów.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się na parterze. Przed poczekalnią dla klientów znajduje się stanowisko kontroli osób korzystających z obu wejść prowadzących do budynku.

Korytarze w budynku są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, z wejściem bezpośrednio z poczekalni dla klientów.

Budynek w kilku miejscach jest oznakowany widocznym z ulicy logo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie. W środku na poziomie wzroku znajdują się oznakowania ułatwiające poruszanie się po budynku. 

W Sali Obsługi Klienta jest wydzielone stanowisko dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w biurko z możliwością sterowania wysokością oraz pętlą indukcyjną dla osób niedosłyszących.

Przed budynkiem zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane tablicami pionowymi oraz poziomym oznakowaniem kolorem niebieskim z symbolem niepełnosprawności ruchowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zapewnia możliwość korzystania przez osobę uprawnioną z usługi wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, wpisanych do rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego.

W celu umówienia wizyty, w której będzie uczestniczył tłumacz migowy, należy przesłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej  lub zadzwonić na numer telefonu 12 29 88 404. 

Czas oczekiwania na wyznaczenie takiej wizyty w naszym Oddziale to co najmniej 3 dni od daty przekazania zgłoszenia do Oddziału.

Koszty wynagrodzenia tłumacza ponosi Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych prowadzony przez Wojewodę Małopolskiego 

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków

Do budynku prowadzi wejście bez stopni. Drzwi są przystosowane do przejazdu wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy, schody i korytarze nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 30-056 Kraków

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi chodnik, przystosowany do przejazdu wózka inwalidzkiego. W budynku znajduje się winda, z której można dostać się na każde piętro, z wyłączeniem poddasza. Na parterze znajduje się kancelaria Małopolskiego OW NFZ, do której przychodzą klienci.

Korytarze w budynku są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze, z wejściem bezpośrednio z korytarza.

Budynek jest oznakowany widocznym logo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie oraz tabliczką z oznaczeniem budynku w alfabecie Braille'a.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane tablicami pionowymi oraz poziomym oznakowaniem kolorem niebieskim z symbolem niepełnosprawności ruchowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Batorego 24, 31-135 Kraków

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi podjazd, przystosowany do przejazdu wózka inwalidzkiego. W budynku znajduje się winda, z której można dostać się na każde piętro, z wyłączeniem poddasza.

Korytarze w budynku są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, z wejściem bezpośrednio z korytarza.

Budynek jest oznakowany widocznym logo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie oraz tabliczką z oznaczeniem budynku w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane tablicami pionowymi oraz poziomym oznakowaniem kolorem niebieskim z symbolem niepełnosprawności ruchowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Racławicka 56a, 30-017 Kraków.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy schodach prowadzących do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych oraz w budynku znajduje się schodołaz.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, z wejściem bezpośrednio z korytarza.

Budynek jest oznakowany widocznym logo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie oraz tabliczką z oznaczeniem budynku w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowane poziomym oznakowaniem.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Adres: Delegatura Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

Siedziba delegatury mieści się na parterze. Dla osób niepełnosprawnych wydzielono odrębne wejście z pochylnią i platformą dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynku są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego.

Przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Wydzielono  stanowisko obsługi (sekretariat) wyposażone w  pętlę indukcyjną dla osób niesłyszących.

Adres: Delegatura Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Tarnowie al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

Do budynku prowadzą automatycznie rozsuwane drzwi z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda oraz korytarze przystosowane do swobodnego przejazdu wózków inwalidzkich.

Przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Adres: Delegatura Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ

Sala Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku. Przy schodach prowadzących do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych z tabliczką informacyjną i dzwonkiem przywołującym pracownika.

W budynku znajduje się schodołaz.

Pomieszczenia umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością.

Pomieszczenia oznakowane dużymi, czytelnymi tablicami informacyjnymi.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest oznakowany widocznym logo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie oraz tabliczką z oznaczeniem budynku w alfabecie Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych