Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Zasady przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

Od stycznia 2015 r. wszyscy świadczeniodawcy sprawozdający dane z zakresu list oczekujących są zobowiązani do przekazywania, co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w podziale na kategorie medyczne: „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny”. W przypadku przekazywania raz w tygodniu informacja ta powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia (dzień roboczy świadczeniodawcy) i przekazana do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej następnego dnia roboczego od ostatniego dnia roboczego tygodnia.

Informujemy, iż sprawozdanie informacji o pierwszym wolnym terminie należy wysyłać:

  1. w postaci komunikatów XML sporządzonych w programach rozliczeniowych świadczeniodawców i przekazanych za pośrednictwem portalu SZOI,
  2. za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE:
  • od 1 stycznia 2015 roku dla świadczeń udzielanych na podstawie karty onkologicznej,
  • od 1 kwietnia 2015 roku dodatkowo dla świadczeń określonych w części I i IV  Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1986),
  • od 27 kwietnia 2015 roku  na zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka), endoprotezoplastykę stawu biodrowego, endoprotezoplastykę stawu kolanowego, rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego).

W sprawozdawczości informacji o pierwszym wolnym terminie przekazywanych w formacie XML obowiązują następujące słowniki:

  • słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem o danych o listach oczekujących 
  • słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących 

Świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE nie przekazują komunikatem XML informacji o pierwszym wolnym terminie. Informację tę świadczeniodawcy wprowadzają bezpośrednio do aplikacji, co najmniej raz w tygodniu.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ przypomina, że przekazywane przez Państwa dane dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia będą udostępniane dla świadczeniobiorców na stronie internetowej Oddziału Funduszu w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne 

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na rzetelność przekazywanych danych.

WAŻNE!!!

Niedopuszczalne jest podawanie pierwszego wolnego terminu, który wynika z rezygnacji pacjenta wpisanego wcześniej na listę oczekujących. W sytuacji, gdy następuje rezygnacja świadczeniobiorcy wpisanego na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, świadczeniodawca powinien poinformować kolejnego pacjenta na liście o możliwości udzielenia świadczenia we wcześniejszym terminie. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 581 z późn. zm.) „Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia na zasadach sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotne”. Wskazany pierwszy wolny termin, zarówno dla przypadków pilnych jak i stabilnych musi być terminem, jaki są Państwo w stanie realnie zaproponować każdemu potencjalnemu pacjentowi.