Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Kary umowne

Niewykonanie dyspozycji art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (k.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 581 z późn. zm.) narusza art. 193 pkt. 5 a niedopełnienie obowiązku dotyczącego sprawozdawczości z zakresu list oczekujących jest traktowane, jako nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. W takiej sytuacji może być nałożona na świadczeniodawcę kara umowna zgodnie z § 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484).

Dodatkowo zgodnie z art. 23 ust. 5 ww. ustawy informacje z zakresu list oczekujących publikowane są na stronie internetowej Małopolskiego OW NFZ. Tym samym rzetelne prowadzenie i przekazywanie list oczekujących jest konieczne w celu dostarczenia świadczeniobiorcom aktualnych informacji o dostępie do świadczeń opieki zdrowotne.