Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Sprawozdawanie raportów list oczekujących przekazywanych komunikatem danych (format xml)

Od stycznia 2015 r. zmianie uległ zakres danych dotyczących list oczekujących sprawozdawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, a także sposób oraz częstotliwość ich sprawozdawania. Sprawozdawczości podlegają dane dotyczące list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach.

Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych ww. sprawozdawczością:

  • słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML 
  • słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących do komórek organizacyjnych/procedur mają przekazać komunikatem XML sprawozdanie.

Każde sprawozdanie ma zawierać określone w podziale na kategorie medyczne: przypadek pilny oraz przypadek stabilny następujące dane:

  • liczbę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca z uwzględnieniem identyfikatora osoby oraz kodu identyfikatora, a także imienia i nazwiska świadczeniobiorcy (§ 4 pkt 1 oraz 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz.1447 z późn. zm.).

WAŻNE!!!

Do komórek organizacyjnych, do których w roku 2014 nie było obowiązku przekazywania danych z dokładnością do numeru PESEL w okresie przejściowym tj. I kwartał 2015 roku przekazuje się dane według starych zasad. Natomiast począwszy od 1 kwietnia 2015 roku świadczeniodawcy będą zobligowani do przekazywania całości danych, o których mowa powyżej.

  • średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia obliczony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1986).
  • łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
  • liczbę osób skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
  • liczbę skreślonych z listy oczekujących na udzielenie świadczenia z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach.

Zasadnicza zmiana w sprawozdawczości od okresu styczeń 2015 r. dotyczy sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania. Średni czas oczekiwaniazgodnie z przedstawionym poniżej wzorem, ma być obliczany na podstawie informacji o osobach skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z listy z powodu wykonania świadczenia, a nie jak dotychczas w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Przykładowo: obliczenia średniego czasu oczekiwania za okres sprawozdawczy styczeń 2015 r. należy dokonać na podstawie informacji o osobach skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w miesiącach: listopad 2014 r., grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r.                                            

T = D/L

gdzie:

– średni czas oczekiwania

– łączna liczba dni oczekiwania, gdzie:

D = d1 + d2 + … dn, gdzie dn – liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia, L – łączna liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

W przypadku błędów walidacji pojawiających się przy przekazywaniu raportów list oczekujących w formacie XML należy zapoznać się z aktualnym wykazem błędów walidacji i weryfikacji, który udostępniany jest na stronie internetowej Centrali NFZ jak również na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakładce „Komunikaty dla Świadczeniodawców”.

WAŻNE

Od 1 kwietnia 2015 r.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w komórkach organizacyjnych wykazanych w Załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 1986) są zobowiązani do przekazywania list oczekujących przez okres 3 miesięcy w formacie XML. Natomiast do 31 marca 2015 roku listy oczekujących na te świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) i uzupełnione informacjami o osobach oczekujących według stanu na dzień 31 marca 2015 r. Od kwietnia 2015 roku listy oczekujące na świadczenia wymienione poniżej w zestawieniu będą prowadzone w aplikacji AP-KOLCE w czasie rzeczywistym. Tym samym należy zaprzestać przekazywania list oczekujących w formacie XML (za pośrednictwem portalu SZOI).

Lp.

Zakres świadczeń w poradniach specjalistycznych

Kody specjalności komórki organizacyjnej, określone w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych

1

Świadczenia z zakresu onkologii

1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci; 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii

2

 

Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu

1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

3

Świadczenia z zakresu kardiologii

1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci

4

Świadczenia z zakresu endokrynologii

1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna;1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności;1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci