Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Najważniejsze zmiany po 1 stycznia 2015 r.

Obowiązek prowadzenia list oczekujących w wersji elektronicznej

Małopolski Oddział Funduszu informuje, iż od 1 stycznia 2015 roku został wprowadzony obowiązek prowadzenia list oczekujących w wersji elektronicznej (art. 20 ust. 10 g ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz. U. z 2015 r. Nr 581 z późn. zm.). 

Zmiany w wykazie świadczeń podległych sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Zgodnie z komunikatem Centrali NFZ z dnia 22 kwietnia 2015 r. listy oczekujących prowadzone dotychczas przez świadczeniodawców w aplikacji SZOI Centralny zostały w dniu 24 kwietnia 2015 r. przeniesione do aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.

Poniżej został przedstawiony aktualny wykaz świadczeń podległych obowiązkowi sprawozdawczości z zakresu list oczekujących przekazywanych w następujący sposób:

 • komunikatem XML:

słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących 

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących 

 • poprzez aplikację Kolejki Centralne AP-KOLCE:

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacja Kolejki Centralne (AP-KOLCE) 

Od 1 kwietnia 2015 roku uległ zmianie wykaz świadczeń podległych obowiązkowi sprawozdawczości z zakresu list oczekujących przekazywanych w następujący sposób:

 • komunikatami XML

słownik komórek organizacyjnych podległych sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

słownik świadczeń podległych sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących 

 • poprzez aplikację SZOI Centralny

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji SZOI

 • poprzez aplikację Kolejki Centralne AP-KOLCE

słownik świadczeń podległych sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE 

Od 1 stycznia 2015 roku uległ również zmianie wykaz świadczeń podlegających obowiązkowi sprawozdawczości z zakresu list oczekujących przekazywanych w następujący sposób:

 • komunikatami XML

słownik komórek organizacyjnych podległych sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących 

słownik świadczeń podległych sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących 

 • poprzez aplikację SZOI Centralny

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji SZOI

 • poprzez aplikację Kolejki Centralne AP-KOLCE

słownik świadczeń podległych sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE 

Obowiązek przekazywania w listach oczekujących informacji o imieniu, nazwisku i numerze PESEL każdej osoby oczekującej

W przypadku sprawozdań przekazywanych komunikatami XML został wprowadzony obowiązek przekazywania, co miesiąc wraz z liczbą oczekujących informacji o imieniu (imionach), nazwisku i identyfikatorze (numerze PESEL) każdej osoby oczekującej według stanu na ostatni dzień miesiąca. Do komórek organizacyjnych, do których w roku 2014 nie było obowiązku przekazywania danych z dokładnością do numeru PESEL w okresie przejściowym tj. I kwartał 2015 roku przekazuje się dane według starych zasad. Natomiast począwszy od 1 kwietnia 2015 roku świadczeniodawcy będą zobligowani do przekazywania całości danych, o których mowa powyżej. WAŻNE!!!

Świadczeniodawca powinien zgromadzić informacje o imieniu (imionach), nazwisku i identyfikatorze (numerze PESEL) każdej osoby oczekującej na świadczenie, które nie zostało wykonane do dnia 31 marca 2015 roku.

Obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie

Oprócz obowiązku przekazywania comiesięcznie do 10-tego dnia danego okresu sprawozdawczego raportów list oczekujących w formacie XML do komórek organizacyjnych i procedur, świadczeniodawcy zobowiązani są również do przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie. Do przekazywania takowych danych zobligowani są także świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.

Prowadzenie list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

Sprawozdawczością od 1 stycznia 2015 r. zostały objęte zupełnie nowe listy oczekujących, które świadczeniodawcy mają prowadzić od początku 2015 r., tj. listy oczekujących na świadczenia udzielane świadczeniobiorcom na podstawie karty onkologicznej (karty diagnostyki i leczenia onkologicznego). Listy oczekujących winny być założone i prowadzone w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE. 

Listy oczekujących prowadzone w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE

Oprócz list oczekujących prowadzonych na świadczenia udzielane świadczeniobiorcom na podstawie karty onkologicznej, dodatkowo w udostępnionej aplikacji AP-KOLCE od 1 kwietnia 2015 roku prowadzone będą listy oczekujących na świadczenia, o których mowa w części I oraz IV załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1986).

Ponadto w dniu 24 kwietnia 2015 r. zostały przeniesione listy oczekujących dotychczas prowadzone przez świadczeniodawców w aplikacji SZOI Centralny. 

Świadczeniodawcy od dnia 27 kwietnia 2015 r. powinni prowadzić poniżej wymienione listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE:

 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma),
 • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka),
 • endoprotezoplastykę stawu biodrowego,
 • rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
 • endoprotezoplastykę stawu kolanowego,
 • rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

Informacja o przywróceniu świadczeniobiorcy na listę oczekujących

Na każdej liście oczekujących powinny być obowiązkowo gromadzone informacje o przywróceniu świadczeniobiorcy na listę oczekujących na wniosek zgłoszony przez świadczeniobiorcę nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia i po uprawdopodobnieniu przez świadczeniobiorcę, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. 

Informacja o uwzględnieniu przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia się pacjenta u świadczeniodawcy, który zakończył umowę

Na każdej liście oczekujących powinny być obowiązkowo gromadzone informacje o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy u świadczeniodawcy, który zakończył realizację danego świadczenia. 

Obowiązek dostarczenia przez świadczeniobiorcę skierowania w ciągu 14 dni roboczych

Od 1 stycznia 2015 r. każda osoba, wpisana na listę oczekujących na podstawie skierowania, będzie musiała dostarczyć do świadczeniodawcy oryginał skierowania w ciągu 14 dni. W przeciwnym przypadku należy skreślić ją z listy oczekujących. Z list oczekujących będą również skreślane osoby, które nie stawią się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie chyba, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. W związku z powyższym rozbudowaniu uległ słownik przyczyn skreślenia z listy oczekujących o następujące przyczyny:

 • niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę oczekujących w ustalonym terminie udzielenia świadczenia (kod 8)
 • niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących (kod 10)

Zmiana obliczania średniego czasu oczekiwania

Zasadnicza zmiana w sprawozdawczości od okresu styczeń 2015 r. dotyczy sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania. Średni czas oczekiwania na świadczenia medyczne ma być obliczany na podstawie informacji o osobach skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z listy z powodu wykonania świadczenia, a nie jak dotychczas w okresie ostatnich 6 miesięcy. Średni czas oczekiwania obliczony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014, poz. 1986).