Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Prowadzenie list oczekujących za pomocą aplikacji AP-KOLCE

Od stycznia 2015 roku została udostępniona nowa aplikacja Kolejki Centralne AP-KLOCE, która docelowo będzie służyła do prowadzenia list oczekujących na świadczenia określone w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1986 ).

Aplikacja Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

DOSTĘP DO APLIKACJI              

W celu utworzenia konta dostępowego do aplikacji świadczeniodawca za pośrednictwem portalu SZOI w zakładce „ADMINISTRATOR” – „DOSTĘP DO ZARZĄDZANIA MODUŁEM KOLEJEK CENTRALNYCH” dodaje uprawniania operatorowi do zarządzania modułem kolejek centralnych. Szczegółowe informacje dostępne są w

Instrukcji użytkownika aplikacji AP-KOLCE

Od stycznia 2015 roku w aplikacji AP-KOLCE prowadzone są nowe listy oczekujących na świadczenia udzielane świadczeniobiorcom na podstawie karty onkologicznej (karty diagnostyki i leczenia onkologicznego). W przypadku tych list oczekujących nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661). W związku z powyższym zarówno dane statystyczne (liczba osób oczekujących, liczby osób skreślonych, średni czas oczekiwania), jak i informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia nie będą określane w podziale na kategorie medyczne: „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny”.

Listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej, jak wskazano powyżej są listami nowymi zaczynającymi funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. różnią się od pozostałych list oczekujących następującymi elementami:

 • nie dokonuje się kwalifikacji osób do kategorii medycznych: przypadek pilny, przypadek stabilny,
 • dodatkowo na liście oczekujących gromadzi się informacje o numerze identyfikacyjnym karty onkologicznej każdej osoby wpisywanej na listę oraz o kodzie etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, na jakim jest dana osoba.

Na listach oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej odnotowuje się następujące etapy:

 • oczekiwanie na diagnostykę wstępną (kod 1),
 • oczekiwanie na diagnostykę pogłębioną (kod 2),
 • oczekiwanie na konsylium (kod 3),
 • oczekiwanie na zabieg operacyjny po diagnostyce wstępnej (kod 4),
 • oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego (kod 5),
 • oczekiwanie na dalsze leczenie onkologiczne (kod 6).

Od 1 kwietnia 2015 roku sprawozdawczość uległa rozszerzeniu o kolejne świadczenia, do których istnieje obowiązek sprawozdawania list oczekujących zgodnie z częścią I i IV  Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1986 ).

Z kolei w dniu 24 kwietnia 2015 r. zostały przeniesione do aplikacji AP-KOLCE listy oczekujących dotychczas prowadzone przez świadczeniodawców w aplikacji SZOI Centralny. Świadczeniodawcy z dniem 27 kwietnia 2015 r. zobowiązani zostali do prowadzenia listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE na poniżej wymienione świadczenia:

 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma),
 • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka),
 • endoprotezoplastykę stawu biodrowego,
 • rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
 • endoprotezoplastykę stawu kolanowego,
 • rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

Aktualny wykaz świadczeń, do których listy oczekujących będą prowadzone w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE:

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w komórkach organizacyjnych: (od 1 kwietnia 2015 r.):

 • 60002 Świadczenia z zakresu onkologii:
  • 1240 Poradnia onkologiczna
  • 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci
  • 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci
  • 1242 Poradnia Chemioterapii
  • 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej
  • 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi
  • 1244 Poradnia Radioterapii
 • 60003 Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu:
  • 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  dla dzieci
 • 60004 Świadczenia z zakresu kardiologii:
  • 1100 Poradnia kardiologiczna
  • 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci
  • 1102 Poradnia wad serca
  • 1103 Poradnia wad serca dla dzieci
  • 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego
  • 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
 • 60005 Świadczenia z zakresu endokrynologii:
  • 1030 Poradnia endokrynologiczna
  • 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
  • 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
  • 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci
  • 1034 Poradnia andrologiczna
  • 1035 Poradnia andrologiczna  dla dzieci
  • 1036 Poradnia leczenia niepłodności
  • 1038 Poradnia chorób tarczycy
  • 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

Świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie karty onkologicznej dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą  na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu: (od 1 stycznia 2015 r.)

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych: (od 1 kwietnia 2015 r.)

 • 50009 Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
 • 50010 Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych
 • 50013 Przezskórne lub z innego dostępu wszczepienie zastawek serca
 • 50014 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
 • 50015 Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
 • 50016 Mechaniczne, pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami

Świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych - dotychczas listy oczekujące prowadzone w aplikacji SZOI Centralny: (od 27 kwietnia 2015 r.)

 • 30002 zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
 • 50002 usunięcie zwężenie tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
 • 80003 endoprotezoplastyka stawu biodrowego
 • 80004 rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • 80005 endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • 80006 rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

W przypadku list oczekujących prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji nie ma obowiązku przekazywania komunikatem XML danych statystycznych (liczby osób oczekujących, liczb osób skreślonych, średniego czasu oczekiwania). Dane te są automatycznie obliczane przez aplikację i przekazywane do:

Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne