Leki, apteki

Dane na recepcie osoby uprawnionej i świadczeniodawcy

Dane dotyczące podmiotu leczniczego – umieszczane na recepcie w części „Świadczeniodawca”

 • nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy
 • adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej
 • numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę,
 • identyfikator miejsca udzielania świadczeń: - w przypadku recept w postaci elektronicznej - identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, - w przypadku recept w postaci papierowej - dziewięciocyfrowy numer REGON, jeżeli dotyczy.

Dane dotyczące osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae – umieszczane na recepcie w części „Świadczeniodawca”

 • imię i nazwisko
 • adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane)
 • numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę

Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę – umieszczane w części „Dane i podpis osoby uprawnionej”

 • imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę
 • kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy
 • identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę,
 • podpis osoby wystawiającej albo osoby upoważnionej do wystawienia recepty, w przypadku recepty:
  • w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo
  • w postaci papierowej - podpis własnoręczny.