Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Skargi i wnioski

Małopolski OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski, których przedmiotem może być postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ lub niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem skargi rozpatrywanej przez Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia może być:

 1. przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz
 2. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.
 3. naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie,

tzn. w szczególności przypadki:

 • pobierania nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy;
 • nieprowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenia tych list w sposób rażąco naruszający przepisy prawa;
 • niepodania do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń oraz trudności z zarejestrowaniem się do placówki
 • odmowy wykonania świadczenia opieki zdrowotnej.
Jak złożyć skargę?

1. Przygotuj pisemną skargę

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe i adresowe skarżącego,
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia.

Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swojego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące. 

W przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie upoważnienia.

Uwaga! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.*

*§ 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

2. Możesz złożyć skargę

 • osobiście na dzienniku podawczym w budynku Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W, w poniedziałek od godz. 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 16.00
  (również w delegaturach w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie),
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: /3bdy2cb654/SkrytkaESP),
 • pocztą na adres: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21,
 • na adres e-mail:  [at]=@,
 • ustnie do protokołu w budynku Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych wrażliwych, prosimy o dostarczenie zgłoszenia opatrzonego:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym,
 • albo podpisem osobistym (tzn. zaawansowanym podpisem elektronicznym):

i dostarczonego:

 • pocztą elektroniczną na adres:  [at]=@,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP:3bdy2cb654/SkrytkaESP

lub podpisem odręcznym (w formie papierowej)

i dostarczonego:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze, tu znajdziesz dane kontaktowe,
 • pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie.

Czynności wyjaśniające podejmiemy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia we właściwej formie.

3. Czekaj na informację

Czekaj na zwrotną informację o sposobie rozpatrzenia skargi.

Odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skargi do Funduszu. Może się jednak zdarzyć, że wystąpią okoliczności, które to uniemożliwią.

Otrzymasz wtedy informację o nowym terminie rozpatrzenia skargi.

Dyrektor MOW NFZ, zastępca dyrektora lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania, w każdy poniedziałek w godzinach 15-17.

W celu umówienia się na rozmowę należy kontaktować się z sekretariatem pod numerem: 12 29 88 108 lub 12 29 88 131.

Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania skarg można uzyskać pod numerem: 12 29 88 404

WAŻNE! 

Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych w procesie leczenia. Nie jesteśmy uprawnieni do weryfikowania i ewentualnego kwestionowania zgodności postępowania personelu medycznego ze standardami w zakresie określania stanu zdrowia pacjentów oraz ustalania właściwego sposobu diagnostyki i leczenia.

Jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane właściwie, możesz także złożyć skargę do:

1. dyrektora/kierownika podmiotu leczniczego, który w pierwszej kolejności powinien zapoznać się ze zgłoszonym problemem i podjąć działania w celu wyjaśnienia sprawy,

2. pełnomocnika do spraw praw pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych. Najczęściej w szpitalach działają pełnomocnicy do spraw pacjentów, którzy w ramach bezpośredniego kontaktu z pacjentem mają możliwość rozpatrzenia zgłoszonej sprawy dotyczącej działalności szpitala.

 • Do ich zadań należy wspieranie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w realizacji obowiązku przestrzegania praw pacjenta przez podejmowanie działań na rzecz poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta w tym podmiocie, między innymi przez:
  • udział w rozpatrywaniu skarg pacjentów;
  • analizę stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących realizacji praw pacjenta oraz proponowanie kierownikowi podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych działań naprawczych;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu praw pacjenta dla osób zatrudnionych w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych.

3. rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy (www.nil.org.pl), w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;

4. rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych (www.izbapiel.org.pl) w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;

4. Rzecznika Praw Pacjenta (www.gov.pl/web/rpp/) np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej. Jeśli podejrzewasz naruszenie praw pacjenta, zwróć się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46. Skontaktuj się z Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800 190 590 lub odwiedź stronę internetową;

5. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Oddział NFZ w ramach rozpatrywania skarg nie może:

 • podejmować interwencji u świadczeniodawcy (np. telefonicznych),
 • wpływać na sposób leczenia bądź ingerować w decyzje medyczne lekarzy/ pielęgniarek/położnych (np. spowodować wydania przez lekarza skierowania na badania/do poradni specjalistycznej),
 • dokonywać przesunięć w kolejkach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej,
 • karać dyscyplinarnie pracowników podmiotów leczniczych (należy to do dyrektorów/kierowników danej placówki),
 • zwracać pacjentom poniesionych przez nich kosztów leczenia nawet w sytuacjach, gdy opłaty pobrane zostały niezasadnie (możemy jedynie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do świadczeniodawców, przewidziane w zawartych umowach).

Wniosek może dotyczyć m.in.:

 • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.