Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – UMOWY NA ROK 2023 i lata następne

11-01-2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW
W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
NA ROK 2023 I LATA NASTĘPNE

KOD POSTĘPOWANIA: ZPO

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2561 z późn.zm.).

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków
zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

na obszarze województwa  małopolskiego

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 26/2022/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn.zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 26/2022/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń (z późn.zm.).

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2023 dostępne są na stronie: www.nfz-krakow.pl

Wnioskodawca może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Dokumenty należy składać osobiście przy ul. Wadowickiej 8W w Krakowie lub pocztą na adres korespondencyjny MOW NFZ: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne na 2023 rok można składać do 31 października 2023 roku.

UWAGA!

- Podstawą przygotowania wniosku elektronicznego w aplikacji OFERTOWANIE jest uzyskanie hasła dostępu do PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sekcja Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ
tel. (12) 29 88 364, 365

Wszystkie aktualności