Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zgody na wcześniejsze rozliczenie świadczeń – skrócenie z 14 dni do 7 dni długości okresu sprawozdawczego

01-04-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że od dnia 1 kwietnia b.r. udostępniona została zmiana funkcjonalności w SI NFZ  dotycząca  skrócenia z 14 dni do 7 dni dopuszczalnej długości okresu sprawozdawczego – zmiana w § 24 ust. 6 OWU  wprowadzona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r.  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 437).

W przypadku konieczności zawnioskowania o skrócenie ww. okresu należy tak jak dotychczas sporządzić odpowiedni wniosek na wcześniejsze rozliczenie świadczeń (Portal Świadczeniodawcy - sekcja Moje umowy - Wnioski ) w danym okresie sprawozdawczym/miesiącu. Następnie po jego wydrukowaniu oraz podpisaniu przez osoby uprawnione należy go dostarczyć  do Funduszu.

Po zaakceptowaniu wniosku przez NFZ zlecenia naliczania świadczeń do zapłaty będzie można uruchamiać za każdy z okresów w ostatnim dniu danego 7-mio dniowego okresu. Limit zostanie uwolniony odpowiednio w ostatnim dniu okresu. Szablony naliczane będą  narastająco – jeśli w pierwszym okresie nie wykorzystano całego limitu jest możliwe jego wykorzystanie w okresach następnych.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy  
Tel 12 -29-88-241

Wszystkie aktualności