Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

08-03-2020

Zarządzenie precyzuje sposób i tryb sprawozdawania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto reguluje warunki rozliczania tych świadczeń, wskazując produkty rozliczeniowe i przypisane do nich stawki finansowe:

  • opłata ryczałtowa za gotowość
  • opłata za transport
  • cena za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie
  • ceny za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 (oddział szpitalny lub OAiIT).

W przypadku opłaty ryczałtowej za gotowość do udzielania świadczeń (kod produktu 99.01I.0002), z uwagi na jej zindywidualizowany charakter, wartość określana będzie odrębnie dla każdego podmiotu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, przy uwzględnieniu realizacji świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym. Ma to zagwarantować możliwość zapewnienia podmiotowi udzielającemu świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem koronawirusa, środków finansowych na poziomie porównywalnym do uzyskiwanych aktualnie na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. To mechanizm kompensacji utraconych przychodów w związku z wykonywaniem zadań powierzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i  zwalczania COVID-19.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 32/2020/DSOZ

Wszystkie aktualności