Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: szczepienia w aptekach na rok 2023 i lata następne

03-11-2023

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2561 ze zm.).

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków
zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: szczepienia w aptekach w zakresie: realizacja zalecanych szczepień ochronnych w aptece na obszarze województwa małopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone Zarządzeniu nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Wniosek o zawarcie umowy w rodzaju: szczepienia w aptekach, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2023 dostępne są na stronie: www.nfz-krakow.pl

Wnioskodawca składa w Małopolskim OW NFZ, wniosek dla każdej apteki osobno.

Elektroniczną wersję wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym w sposób zapewniający trwałość zapisu informacji oraz opisać nośnik (bezpośrednio płytę CD, DVD) następującymi informacjami:
a) nazwą i adresem wnioskodawcy wraz z numerem identyfikującym aptekę nadanym przez Fundusz,
b) przedmiotem postępowania;

Dokumenty należy składać osobiście przy ul. Wadowickiej 8W w Krakowie lub pocztą na adres korespondencyjny MOW NFZ: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Wnioski o zawarcie umowy w rodzaju: szczepienia w aptekach na 2023 rok można składać do 14 grudnia 2023 roku.

W razie pytań i wątpliwości związanych z przygotowaniem oferty prosimy o kontakt pod numerami telefonów: tel. 12 29 88 473, 12 29 88 478, 12 29 88 481, 12 29 88 492, 12 29 88 493.

Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji, Weryfikacji i Rozliczeń MOW NFZ
tel. (12) 29 88 473, 478, 481, 492, 493


Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2022.2561 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022.2301 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U.2022.1555 ze zm.)
  4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.2023.1284 ze zm.)
  5. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (t.j. Dz.U.2022.1873 ze zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (t.j. Dz.U.2022.1737)
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U.2023.1194)
  8. Zarządzenie NR 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.
  9. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych (Dz.Urz.MZ.2023.93)

Zobacz instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek i podpisać umowę z NFZ

Wszystkie aktualności