Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2021

09-12-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, iż w dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
 • w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,
 • w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • transport sanitarny w poz,

na okres od 1 stycznia 2021 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Małopolskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2021 w terminie do 16 grudnia 2020 r.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2021 dostępna jest definicja postępowania 06-21-000008/POZ/0113/6 niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Świadczeniodawców posiadających umowę, która nie wygasa z dniem 31 grudnia 2020 r. uprasza się o złożenie w siedzibie Oddziału Funduszu załącznika nr 15 do w/w zarządzenia tj. oświadczenia o aktualizacji potencjału obowiązującego w okresie rozliczeniowym (proszę uzupełnić daty) od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa z Funduszem.
 • Jest to jedyny wymagany do złożenia dokument – uprasza się o nie przekazywanie żadnych innych dokumentów.
 1. W przypadku świadczeniodawców, posiadających już umowę w rodzaju POZ, którzy chcą zawrzeć umowę na nowy zakres świadczeń w POZ od dnia 1 stycznia 2021 r. - konieczne jest przygotowanie pełnego wniosku (wersja elektroniczna i papierowa) o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) wyłącznie na nowy zakres świadczeń.
 • W tym przypadku wymagane jest złożenie zał. nr 15 oraz wniosku na nowy zakres świadczeń.
 1. WAŻNE wyłącznie dla realizatorów transportu sanitarnego w POZ:

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia transportu sanitarnego w POZ proszeni są o złożenie dodatkowo (poza w/w dokumentami) załącznika/-ków nr 3 do zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) – oświadczenia o objęciu opieką – zarówno nowych, podpisanych od 1 stycznia 2021 r., jak i załączników podpisanych w ubiegłych latach na czas nieoznaczony.

 • Realizatorzy transportu sanitarnego poz - wymagane jest złożenie kompletu posiadanych „Oświadczeń o objęciu opieką”

Prosimy o niedołączanie do wniosków żadnych innych dokumentów, poza wskazanymi powyżej.

Termin składania wniosków do 16.12.2020 r.

Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje terminowe jego rozpatrzenie. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz dokumenty, należy złożyć w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 – w  kopercie oznakowanej zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD
(tel. 12 29 88 177, 168, 143, 124, 267)

Wszystkie aktualności