Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez JST

10-08-2022

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie pod adresem: ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.

 Wniosek (wzór poniżej) musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 10. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
 11. pozytywną opinię Wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c w/w ustawy oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1602)

Do wniosku proszę dołączyć również pełny opis opiniowanego Programu z uwzględnieniem zmian naniesionych zgodnie z uwagami przez AOTMiT.

Termin składania wniosków na 2023 r. upływa z dniem 1 września 2022 r.

UWAGA – Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące Programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że świadczenia wskazane w programach są świadczeniami określonymi w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Kontakt w sprawie wniosków:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-122, 124, 141, 267

Wszystkie aktualności