Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zabezpieczenie transportu medycznego na terenie województwa małopolskiego

30-03-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez zespół transportu medycznego realizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz.401) oraz zarządzenia nr 157/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zespół transportu medycznego całodobowo udziela świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu  między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

 1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji,
 2. niewydolność układu krążenia,
 3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach,
 4. inne (np. drgawki).

Świadczenie powyższe obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w przypadku konieczności :

 1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy,
 2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Zlecenie transportu medycznego przez podmiot realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, następuje na podstawie zlecenia.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).

UWAGA

Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:

 • transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej
  (i z powrotem),
 • transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp.
  (i z powrotem),
 • transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Sekcja Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego
Tel. 12/ 29-88-337; 324

Wszystkie aktualności