Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 pobieranie zakresów numerycznych dla recept refundowanych

04-07-2016

Osoby uprawnione do wystawiania recept refundowanych, zobowiązane są do korzystania z druków opatrzonych unikalnymi numerami, przydzielanymi przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń, oddział NFZ.

W przypadku recept dla pacjentów obsługiwanych w okresie Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016, osoby uprawnione muszą zabezpieczyć się w numery dla recept, które można uzyskać w następujący sposób:

1. Lekarz/pielęgniarka/położna ubezpieczenia zdrowotnego: za pośrednictwem Świadczeniodawcy, który przydziela zakresy numeryczne dla personelu zgłoszonego do umowy z NFZ. W przypadku posiadania druków recept w wystarczającej ilości, nie ma konieczności dodatkowego przydzielania numerów.

2. Lekarz posiadający umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych:

  • samodzielnie za pośrednictwem Portalu Personelu, jeżeli posiada dostęp
  • zgłaszając się do wybranej siedziby MOW NFZ: Wydział Gospodarki Lekami, Kraków, ul. Sokołowskiego 19; Delegatura Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52, Delegatura Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 22, Delegatura Tarnów, al. Solidarności 5-9
  • drogą pocztową: adres do korespondencji: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21

Aby otrzymać zakresy numeryczne dla recept w ramach posiadanej umowy upoważniającej, każdy lekarz musi zgłosić nowe miejsce wystawiania recept. Wymagane jest podpisanie aneksu do umowy, który dodaje nowy podmiot w ramach którego wystawiane będą recepty.

Obowiązek podpisania aneksu nie dotyczy lekarzy, którzy mają w indywidulanej umowie upoważaniającej wpisany podmiot zabezpieczający Światowe Dni Młodzieży.

3. Lekarz/pielęgniarka/położna, którzy nie mają zawartej indywidualnej umowy upoważaniającej do wystawiania recept refundowanych, i posiadają  dostęp do Portalu Personelu w ramach którego pobierają numery dla recept refundowanych: przydzielają numery samodzielnie przy wykorzystaniu funkcjonalności w Portalu Personelu.

Aby przydzielić zakresy numeryczne dla recept, które będą wystawiane w nowym miejscu, nie zgłoszonym we „wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept”, każdy lekarz musi zgłosić pisemnie do MOW NFZ nowe miejsce wystawiania recept.

Obowiązek zgłoszenia nowego miejsca nie dotyczy osób uprawnionych, które we „wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept”, zawarli informację o podmiotach w ramach których wystawiać będą recepty, podczas Światowych Dni Młodzieży.

4. Lekarz/pielęgniarka/położna, którzy nie mają zawartej indywidualnej umowy upoważaniającej do wystawiania recept refundowanych i nie posiadają  dostęp do Portalu Personelu (nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych): muszą uzyskać dostęp do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia do pobierania numerów recept.

W tym celu należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie z dnia 18 grudnia 2015 r. dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają zawartej z Funduszem, umieszczonym na stronie internetowej Oddziału w zakładce: Dla świadczeniodawcy/Komunikaty.

Po uzyskaniu dostępu, osoba uprawniona samodzielnie przydziela numery dla recept refundowanych przy wykorzystaniu funkcjonalności w Portalu Personelu.

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazane jest dopełnienie z wyprzedzeniem czasowym niezbędnych formalności, celem zabezpieczenia się osób uprawnionych w druki recept refundowanych, które będą wykorzystywane w nowych miejscach w ramach Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.

Wydział Gospodarki Lekami

Dział Refundacji, Weryfikacji i Rozliczeń

tel. 12/29-88-477

Wszystkie aktualności