Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania poprzedzające zawarcie umów w zakresie PROGRAMY LEKOWE

15-11-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.314.02 LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ (ICD-10 C 92.1) – obszar kontraktowania Miasto Nowy Sącz powiat
  • 03.0000.328.02 LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY (ICD-10 G 24.3, G 24.4, G 24.5, G 24.8, G51.3) – obszar kontraktowania powiat proszowicki
  • 03.000.352.02 LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI – obszar kontraktowania Miasto Nowy Sącz powiat
  • 03.000.352.02 LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI – obszar kontraktowania Miasto Kraków powiat
  • 03.0000.436.02 LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR) (ICD-10: A15) – obszar kontraktowania województwo małopolskie

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1 zł w lekach; 1 pkt = 1,35 zł w zakresach świadczeń nierzeczowych

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny na stronie https://portal.nfz-krakow.pl/CLO_WO/

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 29 listopada 2022 r.

Ponadto tut. OW przypomina, że zgodnie z §  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z późn. zm.):

1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/487

Wszystkie aktualności