Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w zakresie Programy Lekowe

29-04-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.395.02 - LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (aHUS) (ICD-10 D 59.3)
  • 03.0000.412.02 - LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ (ICD-10: E84)
  • 03.0000.321.02 - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII (ICD-10 E 72.1)

- Obszar kontraktowania – M. Kraków,

  • 03.0000.428.02 FM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LAT (ICD-10: E80.2)
  • 03.0000.429.02 FM - LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1 (ICD-10: E74.8)
  • 03.0000.430.02 - LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY (ICD-10: G71.0)                     

- Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1 zł w lekach. 1 pkt = 1,05 zł w zakresach świadczeń nierzeczowych

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny na stronie Postępowania konkursowe 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 16 maja 2022 r.

Ponadto tut. OW przypomina, że zgodnie z §  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z późn. zm.):

1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/487

Wszystkie aktualności