Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o postępowaniu - PROGRAMY LEKOWE B.109

06-02-2024

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że 6 lutego 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.409.02 LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE L-KARNITYNĄ W WYBRANYCH CHOROBACH METABOLICZNYCH (E 71.1, E 71.3, E72.3)

– obszar kontraktowania- Miasto Kraków;

cena oczekiwana: 1 pkt = 1 zł w lekach; 1 pkt = 1,64 zł w zakresach świadczeń nierzeczowych.

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny w tym miejscu.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 20 lutego 2024 r.

Ponadto tut. OW przypomina, że zgodnie z §  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z dnia 2016.08.31):

  1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
  2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 488/491

Wszystkie aktualności