Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie o konkursie ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe o kodzie B.142

14-03-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 14 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.442.02 Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji (ICD-10: D46.1). – obszar kontraktowania województwo małopolskie;

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1 zł w lekach; 1 pkt = 1,35 zł w zakresach świadczeń nierzeczowych

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny na stronie.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 28 marca 2023 r.

Ponadto tut. OW przypomina, że zgodnie z §  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z późn. zm.):

  1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
  2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/487

Wszystkie aktualności