Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021r.

24-09-2021

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie
z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581, z późn. zm.)[1] i komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r.[2]

 1. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowany każdy podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2021  poz. 711 t.j.), który:   

 • posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL);
 • posiada lub zadeklaruje potencjał osobowy i lokalowy do utworzenia (wydzielenia) zespołów szczepiących oraz spełnia wymagań określonych w punktach 2-4;
 • jest podłączony lub zadeklaruje podłączenie do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum
  e-Zdrowia oraz zadeklaruje używanie systemów do dystrybucji szczepionek (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych);
 • prześle formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie  -  stanowiące załączniki nr 1 i nr 2
  do niniejszego ogłoszenia.
 1. Wymagania organizacyjne 
 • szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
 • podmiot zobowiązany jest do korzystania z systemu informatycznego przeznaczonego
  do  zamawiania, ewidencji i dystrybucji szczepionek, który prowadzi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych;
 • po wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie podmiot ma obowiązek dokonać wpisu do e-Karty Szczepień. Powyższe nie wymaga wystawienia e-skierowania;
 • podmiot ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmiot samodzielnie organizuje system zapisów pacjentów na szczepienie;
 • podmiot ma obowiązek zapewnić warunki przechowywania szczepionek zgodnie
  z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w celu realizacji szczepień oraz na rzecz ewentualnych zwrotów szczepionki;
 • obowiązkiem podmiotu jest stosowanie się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Centrum e-Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • podmiot powinien udostępniać osobom chętnym do zaszczepienia się opracowany przez Ministerstwo Zdrowia wzór oświadczenia o spełnianiu warunku uprawniającego do nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie na podstawie § 2 rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia[3]
 1. Wymagania osobowe

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym uprawnieni do kwalifikacji do szczepienia przeciw grypie są lekarze, natomiast uprawnionymi do przeprowadzania szczepień są: lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

 1. Warunki lokalowe i wyposażenie punktu szczepień

1) wyodrębnione stanowiska:

a) punkt badań,

b) stanowisko szczepień,

c) poczekalnia/ miejsce do oczekiwania dla osób przed i po szczepieniu,

Punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem.

2) zapewnione wyposażenie:

a) sprzęt biurowy (stolik, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafka/pudełko na dokumentację medyczną, telefon),

b) sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, drukarka,

c) lodówka/ urządzenie chłodnicze,

d) szafka/stolik na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne,

e) stolik/taca do przygotowania szczepionki,

f) zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych),

g) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, termometr,

h) środki do odkażania i dezynfekcji,

i) środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych,

j) zalecana kozetka lekarska;

3) konieczne jest zapewnienie:

a) co najmniej jednej umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą oraz dozownika z mydłem
w płynie/ szybkiej i łatwej możliwości umycia rąk ciepłą wodą z mydłem (z łatwym dostępem dla personelu),

b) dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym,

c) pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,

d) toalety dla personelu i pacjentów w miejscu/w pobliżu miejsca udzielania świadczenia,

e) pojemników na odpady medyczne,

f) zabezpieczenia odpadów medycznych i ich odbiór oraz utylizację przez podmiot realizujący szczepienia.

 1. Procedura naboru

Podmioty, zgłaszają swoją aplikację poprzez: przesłanie na adres e-mail formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz  pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenie powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, profil zaufany). Przesłane na adres
e - mail aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane. W przypadku braku możliwości jego przekazania drogą elektroniczną, oświadczenie
w wersji papierowej można złożyć w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ lub przesłać pocztą tradycyjną.
 

 • zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie  prowadzonym przez Dyrektora Małopolskiego OW NFZ.; wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ;
 • podmioty nie zakwalifikowane (nie wpisane na wykaz) zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie;
 • wypełnienie i przesłanie kompletnej aplikacji jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu lub deklaracji spełniania warunków w wymaganym terminie i przyjęciu warunków finansowania szczepień;
 • zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 października 2021 r.
 1. Wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia za szczepienie przeciwko grypie wynosi 17,21 zł. Powyższa stawka obejmuje kwalifikację lekarską oraz wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną.

 1. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.
 • stawka, o której mowa w punkcie 6 została ujęta zarządzeniu nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r., zmienionym zarządzeniem
  nr 152/2021/DSOZ z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zm.);
 • za wykonane szczepienia przeciwko grypie uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem  e-Karty Szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez Centrum e-Zdrowia
  do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wykonane i zarejestrowane w systemie gabinet.gov.pl szczepienia przeciwko grypie w terminach określonych w zarządzeniu  Prezesa NFZ, o którym mowa powyżej (raz na miesiąc lub częściej za zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ);
 • oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.
 1.  Zakończenie udziału w realizacji szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022

Podmiot leczniczy, który zrezygnuje z udziału w realizacji szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 zobowiązany jest do:

 • powiadomienia osób zarejestrowanych na szczepienie;
 • powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ.

Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska
Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
 w Krakowie

Bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie – informacja ministerstwa zdrowia


[1] zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie metody zapobiegania grypie”

[2] https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-wytycznych-dla-organizacji-punktow-szczepien-realizujacych-szczepienia-przeciwko-grypie

[3] wzór oświadczenia dostępny jest również na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Wszystkie aktualności