Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

NOWE zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ w związku z Zarządzeniem 160/2021/DSOZ

02-11-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

  • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
  • w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,
  • w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  • transport sanitarny w poz,
  • koordynacja opieki

na okres od 1 grudnia 2021 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Małopolskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa zarządzenie nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.     

Dla świadczeniodawców:

  • wnioskujących o nową umowę lub
  • posiadających już umowę w rodzaju POZ, którzy chcą zawrzeć umowę  na nowy zakres świadczeń w POZ od dnia 1 grudnia 2021 r.

na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2021 dostępna jest NOWA definicja postępowania: 06-21-000136/POZ/0113/6 niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy, konieczne jest bowiem przygotowanie pełnego wniosku (wersja elektroniczna i papierowa) o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wnioski składane są zgodnie z zapisami § 34. w/w zarządzenia, tzn. wniosek może być złożony w ciągu całego roku kalendarzowego, złożone prawidłowo wnioski rozpatrywane są w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego następującego po dniu jej zawarcia.

Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje terminowe jego rozpatrzenie. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz dokumenty, należy złożyć w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 – w  kopercie oznakowanej zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr 160/2021/DSOZ.    

                                                                                                          Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD
                                                           Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(tel. 12 29 88 177, -168, -143, -124,- 267)

Wszystkie aktualności