Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”

25-06-2021

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);

Postępowanie o kodzie - 06-21-000093/PPZ/18/8/13

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres: 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na obszarze województwa małopolskiego na okres na okres od 01 lipca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1081) i zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w  sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2021 roku, powinni zapoznać się z Instrukcją uzyskania dostępu do Portalu Świadczeniodawcy dostępną na stronie internetowej Oddziału oraz powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ .

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. dostępne są w siedzibie Małopolskiego OW NFZ, adres: ul. Ciemna 6, 31-053  Kraków, od dnia 25.06.2021 do dnia 31.12.2021 r. w godzinach 8.00-16.00 lub na stronie: www.nfz-krakow.pl (przeglądarka postępowań)

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku. Wnioskodawca może złożyć w MAŁOPOLSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Ważne informacje:

W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ i zamierza w nich realizować ww. program Pilotażowy, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Wniosek o zawarcie umowy wraz z płytą CD i załącznikami należy zapakować w kopertę, którą należy opatrzyć kodem postepowania, opisem czego dotyczy tj. wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS”, danymi identyfikującymi  wnioskodawcę (pełna nazwa, adres siedziby).

Zobowiązuje się wszystkich oferentów do zapoznania się z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i dołączenia do oferty podpisanego przez osoby reprezentujące oferenta oświadczenia.

Wykaz aktów prawnych:

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (dz.u. z 2020 r. poz. 1398 j.t. z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (dz.u. z 2020 r. poz. 320 j.t. z późn. zm)

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” z dnia 14 czerwca 2021 r. (dz.u. z 2021 r. poz. 1081)

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (dz.u. z 2021 r. poz. 666 j.t. z późn. zm.)

Zarządzenie nr 109/2021/BPZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla oferentów i kontrahentów

Malopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności