Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie błędnych danych zawartych w raportach dotyczących liczby i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadcz

08-01-2007

Komunikat w sprawie błędnych danych zawartych w raportach dotyczących liczby i średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

W związku z utrzymującą się niezadowalającą sytuacją nagminnego przekazywania przez niektórych Świadczeniodawców nieaktualnych i błędnych danych w odniesieniu do list oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o szczegółowe i wnikliwe analizowanie raportów przesyłanych do tut. Oddziału.
Przekazywane przez Państwa dane zawierają dużą liczbę błędów, dotyczących zarówno zakresów świadczeń na realizację których oczekują pacjenci jak również zaniżania czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
Ponadto przypominamy o ustawowym obowiązku udzielania świadczeń pacjentom według kolejności zapisów na listę oczekujących z uwzględnieniem określonej kategorii medycznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz.1661).
Niezastosowanie się do powyższych zaleceń skutkować będzie nałożeniem finansowej kary umownej.

Teresa Cichy
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Dział Wniosków i Współpracy ze Świadczeniobiorcami
t
el: (012) 29 88 307

Wszystkie aktualności