Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

10-02-2020

W związku z wejściem w życie zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Małopolski OW NFZ uprzejmie zachęca świadczeniodawców POZ do składania wniosków o zawarcie umów o potwierdzanie profilu zaufanego.

Zawarcie umowy umożliwi świadczeniodawcy POZ potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego ich świadczeniobiorcom, a w konsekwencji pacjent będzie mógł dokonać aktywacji dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), zawierającego przydatne informacje, m.in.: o receptach, wizytach u lekarza, skierowaniach do uzdrowisk.

Szczególnie prosimy zainteresowanych świadczeniodawców POZ do zaznajomienia się oraz swoich pracowników z poniższą listą dokumentów, których znajomość jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej realizacji umowy.

1.Materiał informacyjny publikowany na stronie poświęconej profilowi zaufanemu obejmuje:

a.Instrukcję Użytkownika PZ (plik PDF, 1,41 MB),

b.Instrukcję dla Osoby Potwierdzającej PZ (plik PDF, 1,5 MB),

c.Procedury – Punkty Potwierdzające.

2.Materiał informacyjny zamieszczony na stronie MSWiA poświęcony weryfikacji autentyczności dokumentów

3.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.).

4.Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

5.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627).

6.Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:  Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.

Informujemy również, że: wnioski o zawarcie umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego będą rozpatrywane przez Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia i w przypadku braku zastrzeżeń, uzgodniony zostanie termin podpisania umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego. Zawarcie ww. umowy jest warunkiem koniecznym do realizacji przez Oddział ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia”.

Kompletne wnioski należy składać w Kancelarii Małopolskiego OW NFZ w Krakowie, ul. Józefa 21. Ze względu na ochronę danych osobowych zawartych w treści ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia” dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy na potwierdzanie Profilu Zaufanego”.

Dział Obsługi Umów
Tel. 12 29 88 202
Tel. 12 29 88 201

Wszystkie aktualności