Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

14-08-2006

Komunikat dotyczący prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób
nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo, oprócz osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym - obowiązkowym lub dobrowolnym - osoby inne niż ubezpieczone, które są obywatelami polskimi, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniają określone kryterium dochodowe.

Zgodnie z art. 54 cyt. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej… dokumentem potwierdzającym prawo osoby nieubezpieczonej do świadczeń zdrowotnych jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (tj. pacjenta). Decyzja może zostać wydana na wniosek świadczeniobiorcy, z inicjatywy organu gminy lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Decyzja wydawana jest po:

  1. przedłożeniu dokumentów potwierdzających, że świadczeniobiorca posiada polskie obywatelstwo oraz zamieszkuje w Polsce;
  2. przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego;
  3. stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 i Nr 99 poz.1001).

Decyzja zachowuje ważność przez okres 30 dni od daty wydania lub od daty rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych, o ile w tym okresie świadczeniobiorca nie zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku konieczności przedłużenia okresu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezbędne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie kolejnej decyzji. Świadczenia udzielane osobom, na rzecz których wydano decyzje, finansowane są z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, o którą występuje do Ministra Zdrowia Prezes Funduszu na podstawie wniosków dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.

Iwona Duśko
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Dział Wniosków Świadczeniobiorców
Tel. 012 29 88 304

Wszystkie aktualności