Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego

09-03-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie udzielanych przez zespoły transportu medycznego.

W związku z powyższym przypominamy, że świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

  1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
  2. niewydolność układu krążenia;
  3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
  4. inne (np. drgawki).

Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

  1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
  2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.).

Uwaga

Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:

  • transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej (i z powrotem),
  • transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
  • transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Sekcja Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego
Tel. 12/ 29-88-337; 324

Wszystkie aktualności