Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

02-05-2007

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2007r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przyjęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna", od dnia 1 kwietnia br. kapitacyjna stawka roczna w zakresie świadczeń lekarza POZ jest korygowana współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej świadczeniobiorcy:

  1. od 0 do 6 roku życia współczynnikiem 1,5;
  2. od 7 do 19 roku życia współczynnikiem 1,19;
  3. od 20 do 65 roku życia współczynnikiem 1,0;
  4. powyżej 65 roku życia współczynnikiem 1,75;
  5. podopieczni DPS, podopieczni placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych - współczynnikiem 2,5.

 

Komunikujemy ponadto, iż zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania przedstawicieli środowisk podstawowej opieki zdrowotnej Małopolski oraz dyrekcji Małopolskiego OW NFZ w Krakowie, jakie miało miejsce 19 kwietnia br., od dnia 1 kwietnia br. roku następuje wzrost stawek kapitacyjnych dla pielęgniarek rodzinnych i położnych rodzinnych, tj.:

  • stawka kapitacyjna pielęgniarki rodzinnej wynosi 18,24 zł,
  • stawka kapitacyjna położnej rodzinnej wynosi 9,72 zł.

Wobec powyższego tut. oddział NFZ przygotowuje dla Świadczeniodawców POZ stosowne aneksy do umów. Modyfikacja systemu informatycznego pod kątem powyższych zmian nastąpi po podpisaniu aneksów, o których mowa. Stąd też w chwili obecnej Świadczeniodawcy otrzymają odpowiedzi po weryfikacji list POZ na dzień 1 kwietnia br. wg dotychczasowych regulacji umownych. Po zakończeniu wdrażania w życie przedmiotowych zmian planowane jest powtórne wygenerowanie rozliczeń na dzień 1 kwietnia br. i ponowne przesłanie odpowiedzi po weryfikacji za bieżący okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem w/w zmian. Powyższe wiązać się będzie z koniecznością dokonania odpowiednich korekt finansowych.

Andrzej Hamernik
p.o. Kierownik Działu Zasobów Ewidencyjnych
Tel.: (12) 29 88 381

Wszystkie aktualności