Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących

02-03-2007
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie medycyny szkolnej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, iż listy uczniów dla celów weryfikacji należy zbierać comiesięcznie.
Ze względu na trwające prace nad weryfikacją słownika szkół, który zostanie udostępniony świadczeniodawcom w systemie informatycznym MOW od dnia 7 marca b.r., należności za świadczenia udzielane w zakresie medycyny szkolnej za miesiąc marzec 2007 r. zostaną wypłacone na podstawie weryfikacji poprzedniego okresu rozliczeniowego, natomiast po weryfikacji przeprowadzonej w kwietniu b.r. zostanie dokonana korekta rozliczeń.
Począwszy od dnia 1 kwietnia 2007 r. weryfikacja list uczniów będzie się odbywać w systemie informatycznym MOW, po uprzednim wprowadzeniu danych posiadanych przez świadczeniodawców do Pakietu Świadczeniodawców zgodnie z instrukcją, która zostanie opublikowana na stronie internetowej tut. oddziału w dniu 07.03.07.

Elżbieta Studnicka-Bandoła
tel. 12 29 88 177

Wszystkie aktualności