Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców

11-05-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców

Małopolski Oddział Wojewódzki przedstawia informacje przekazane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia - Panią Jolantę Skolimowską- do wiadomości:

"W związku z licznymi zgłoszeniami przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego przypadków nakłutych fiolek zawierających leki przeznaczone do iniekcji, w których znajdowały się zanieczyszczenia, uprzejmie wyjaśniam, iż wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na zanieczyszczenie spowodowane niewłaściwą procedurą przygotowania i nabierania leku z fiolki do strzykawki. Fiolki z lekiem przed ich użyciem nie są odbezpieczone z metalowego korka, a przekłuwanie korka i pobieranie lekarstwa odbywa się przy pomocy zbyt grubych igieł. Powoduje to przedostanie się do środka fiolki fragmentów metalu oraz części gumowego korka. Ponadto używanie tych samych igieł w strzykawkach do podania dwóch różnych produktów leczniczych może spowodować zanieczyszczenie jednego produktu leczniczego innym, objawiające się wytrąceniem osadu w roztworze.

Niewłaściwa procedura przy powyższych czynnościach powoduje zwiększenie kosztów leczenia, ponieważ wstrzymuje to możliwość stosowania leków z tej serii do czasu zbadania fiolki z zanieczyszczeniem. Ponadto wymaga długotrwałej i kosztownej kontroli leku (zanieczyszczonego) uznanego za lek obarczony wadą jakościową.

Z uwagi na to, iż powyższe czynności leżą w kompetencji pielęgniarki/położnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie i skierowanie prośby w zakresie przestrzegania zasad postępowania w procedurze przygotowania i nabierania leku z fiolek i innych opakowań leków przeznaczonych do iniekcji lub wlewów dożylnych.

W związku z powyższym w celu uniknięcia takich zdarzeń zaleca się do stosowania w procedurze przygotowywania i nabierania leku z fiolek i innych opakowań leków używanie do każdego leku nowej strzykawki i igły. Używana igła powinna mieć średnicę nie większą niż 0,8 mm (nr 8).

Wyrażam nadzieję, że powyższe zalecenie będzie respektowane, co pozwoli na wyeliminowanie niewłaściwego postępowania w przedmiotowej procedurze."

Wszystkie aktualności