Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla składających oferty w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju SPO

22-09-2022

Informacje dla składających oferty w postępowaniach konkursowych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej- wybrane kryteria oceny ofert.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące wybranych kryteriów oceny ofert w poszczególnych zakresach świadczeń.

1. Przedmiot postępowania: Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy

Kryterium: II Dostępność 

Kategoria: 1. Dostępność do świadczeń

Oceniany warunek:

1.1. Udział świadczeniobiorców żywionych dojelitowo lub pozajelitowo z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%.

1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0-15 punków w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki, przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - co najmniej 15%.

1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%.

1.4. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 30%.

Powyższe kryteria wskazują na określony udział świadczeniobiorców ze wskazanymi parametrami do liczby wszystkich świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w badanym okresie czasu. Do obliczeń należy brać pod uwagę wszystkie osoby przebywające/przyjęte do ZOL (w zależności od brzmienia pytania ankietowego) w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, które na załączonej do skierowania karcie oceny lub w trakcie pobytu uzyskały przynajmniej raz ocenę odpowiednio 0 punktów w skali Barthel żywionych dojelitowo lub pozajelitowo lub 0 punktów w skali Barthel lub 0-15 punków w skali Barthel lub 5-15 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę w badanym okresie czasu. W w/w kryteriach wyrażenie „przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym” oznacza zarówno te osoby, które zostały  przyjęte do tej opieki w badanym okresie czasu (tj. dla postępowań ogłoszonych przez MOW NFZ w Krakowie- od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.), jak i te osoby, które były przyjęte wcześniej, a kontynuowały opiekę w badanym okresie czasu (należy zsumować niepowtarzalne numery PESEL w całym w/w okresie czasu).

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 20 września 2022 r., oznacza, że należy brać pod uwagę okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Istotą kryteriów jest przede wszystkim zapewnienie opieki tym świadczeniobiorcom, którzy ze względu na stan kliniczny powinni być przyjmowani w pierwszej kolejności.  Biorąc jednocześnie pod uwagę konieczność parametryzacji kryteriów oraz ich obiektywność, ocena dokonana przez świadczeniodawcę kierującego jest jedyną z możliwych, z uwagi na zmieniający się w czasie stan kliniczny świadczeniobiorcy.

Kryterium: III Kompleksowość

Kategoria: 1. Kompleksowość

Oceniany warunek:

1.1. Zapewnienie hospitalizacji we właściwym przedmiotowo oddziale szpitalnym, w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego.

Do spełnienia ww. warunku konieczne jest posiadanie umowy współpracy ze świadczeniodawcą, który realizuje na podstawie umowy z NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz udziela ich na terenie obszaru, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie ZOL/ZPO (kopia umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

Przedmiotowe kryterium premiuje zapewnienie hospitalizacji we właściwym przedmiotowo oddziale szpitalnym, tj. adekwatnie do potrzeb zdrowotnych osób przebywających w danym zakładzie. Jest rzeczą oczywistą, że nie ma możliwości zapewnienia w ten sposób hospitalizacji we wszystkich profilach działalności szpitalnej, jednakże podpisanie umowy ze szpitalem posiadającym podstawowe oddziały szpitalne zmniejsza ryzyko nie zapewnienia hospitalizacji przez najbliższy szpital w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

2. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie

3. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Kryterium: I Jakość

Kategoria: 1. Personel

Oceniany warunek:

 1. Co najmniej jeden wielodyscyplinarny zespół w składzie: 
 1. lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu;
 2. lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w wymiarze równoważnika co najmniej 1/4 etatu;
 3. lekarz specjalista w dziedzinie neurologii.

1.1. Co najmniej jeden wielodyscyplinarny zespół w składzie:

 1. lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii  i intensywnej terapii – w wymiarze co najmniej 1 etatu;
 2. lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc – w wymiarze co najmniej ¼ etatu;
 3. lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej;
 4. lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii.

W w/w kryteriach nie został określony wymiar czasu pracy lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej oraz lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii. W związku z powyższym, przyznanie punktów może nastąpić, o ile w/w specjaliści zostali wykazani w ofercie, bez względu na wymiar czasu pracy.

Kryterium: III Dostępność 

Kategoria: 1. Dostępność do świadczeń

Oceniany warunek:

1.1. Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 50%.

W powyższym kryterium należy brać pod uwagę parametry określone na skierowaniu. Prosimy o przesłanie stosownego zestawienia tabelarycznego potwierdzającego spełnienie powyższego warunku wraz z kopią potwierdzonej za zgodność z oryginałem części dokumentacji medycznej.

4. Przedmiot postępowania: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

 • Kryterium: II. Dostępność

Kategoria: 1. Dostępność do świadczeń

Oceniany warunek:

1.1. Udzielanie świadczeń przez 7 dni w tygodniu dla świadczeniobiorców z oceną 0- 15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki, objętych opieką przez co najmniej 90 dni, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.

Należy przyjąć jego literalne brzmienie, tzn. kryterium to jest spełnione, jeżeli wszyscy świadczeniobiorcy z oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objęci opieką  przez co najmniej 90 dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, otrzymywali świadczenia przez 7 dni w tygodniu.

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 20 września 2022 r., oznacza, że należy brać pod uwagę okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Powyższe kryterium zostało wprowadzone w celu premiowania świadczeniodawców, którzy ze względu na stan zdrowia i znaczną niesamodzielność  świadczeniobiorców ze skalą Barthel 0-15 pkt. realizowali wizyty domowe w każdy dzień tygodnia.

Oceniany warunek:

 1. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%.
 2. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%.

W powyższych kryteriach należy brać pod uwagę osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową, które na załączonej do skierowania przez świadczeniodawcę kierującego karcie oceny lub w trakcie opieki uzyskały przynajmniej raz ocenę odpowiednio 0 punktów w skali Barthel lub 5-15 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę. Wyrażenie „w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej” oznacza zarówno te osoby, które zostały przyjęte do tej opieki w badanym okresie czasu, jak i te osoby, które zostały przyjęte wcześniej, a kontynuowały opiekę w badanym okresie czasu.

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 20 września 2022 r., oznacza, że należy brać pod uwagę okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

 • Kryterium: III. Ciągłość 

Kategoria: 1. Ciągłość

Oceniany warunek:

 1. Udzielanie świadczeń świadczeniobiorcom w okresach między hospitalizacjami i po ich zakończeniu, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki.

Należy przyjąć, że  w/w kryterium jest spełnione, jeżeli dotyczy wszystkich świadczeniobiorców objętych świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresach pomiędzy wszystkimi hospitalizacjami oraz po ich zakończeniu, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 20 września 2022 r., wówczas należy brać pod uwagę okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

 

 • Tabela nr 2 – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE - CZĘŚĆ WSPÓLNA

Oceniany warunek:  

 • I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości

Należy tutaj wskazać na przepis § 8 rozporządzenia kryterialnego, zgodnie z którym kryterium „jakość – wyniki kontroli” jest spełnione, jeżeli nieprawidłowość dotyczy umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, oraz została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem pokontrolnym lub w trakcie monitorowania, o którym mowa w art. 107 ust. 5 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.). Przedmiotowe kryterium obejmuje wszystkie kontrole (a nie jedynie ostatnią), dotyczące umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.

 • IV. Ciągłość

Oceniany warunek:

1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie..

2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat.

3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat.

Powyższe kryteria premiują tych Oferentów, którzy według stanu na dzień złożenia oferty realizują na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. Dodatkowe punkty otrzyma Oferent, który na dzień złożenia oferty realizuje taką umowę nieprzerwanie od 5 albo 10 lat.

Przepis należy stosować w jego literalnym brzmieniu.  

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-267, 162, 135

Wszystkie aktualności