Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla ośrodków prowadzących badania kliniczne komercyjne/niekomercyjne - WAŻNE

29-05-2019

Małopolski OW NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina, że zgodnie z nowelizacją treści art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne (zmiany wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 399)), badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Wszystkie aktualności