Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

07-12-2017

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie ponownie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która posiadała do 31-12-2016 r. podpisaną umowę upoważaniającą i zainteresowana jest zachowaniem uprawnień do pobierania numerów recept,  zobowiązana jest do złożenia do oddziału wojewódzkiego stosownego wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym, osoby uprawnione, zainteresowane utrzymaniem uprawnień zobligowane są  do niezwłocznego kontaktu z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, celem dopełnienia formalności związanych z wprowadzeniem nowych zasad.

Merytoryczna weryfikacja składnych wniosków oraz bezpośrednia obsługa osób uprawnionych, odbywa się w następujących miejscach:

 • Kraków – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ, ul. Racławicka 56a
  • tel. 12/ 29-88-407, 454, 466
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 - 16.00
 • Nowy Sącz – Delegatura MOW NFZ  ul. Jagiellońska 52
  • tel. 18/44-22-300
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00
 • Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ  ul. Jana Kazimierza 22
  • tel. 18/26-46-306
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Tarnów – Delegatura MOW NFZ  Al. Solidarności 5-9
  • tel. 14/69-63-158, 162
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Adres do korespondencji w przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ 

Wszystkie aktualności