Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

09-11-2016

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Osoby uprawnione, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chciałyby mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, są zobligowane do niezwłocznego kontaktu z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym co do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach.

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept i posiadają dostęp do Portalu Personelu.

Celem utrzymania posiadanego dostępu do Portalu Personelu po 31-12-2016 r., należy :

 • Przygotować i przesłać w formie elektronicznej wniosek o aktualizację uprawnienia do pobierania numerów recept (należy zalogować się na konto w Portalu Personelu i wybrać odpowiednią opcję w zakładce wnioski). Przesłanie elektroniczne wniosku odbywa się po naciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu strony: zatwierdź wniosek.
 • Wydrukować ww. wniosek o aktualizację uprawnienia do pobierania numerów recept – podpisać, opieczętować, załączyć kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz posiadanych specjalizacji i przesłać/przekazać w formie papierowej do MOW NFZ.
 • Po zatwierdzeniu przez MOW NFZ papierowego egzemplarza wniosku aktualizującego (na koncie w Portalu Personelu, status wniosku zmieni się z przekazany do OW na zatwierdzony), należy na Portalu Personelu przygotować, wydrukować, podpisać i opieczętować oraz przekazać w postaci elektronicznej i papierowej: wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept. W przypadku chęci wcześniejszego rozwiązania umowy upoważaniającej, należy w Portalu Personelu, zamiast ww. wniosku o utrzymanie uprawnień, analogicznie przygotować: - oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Zaleca się jak najszybsze przekazanie wniosków w postaci elektronicznej i papierowej, gdyż z dniem 1 stycznia 2017 r., w sytuacji nieprzekazania ich do MOW NFZ, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną automatycznie odebrane.

Merytoryczna weryfikacja składnych wniosków oraz bezpośrednia obsługa osób uprawnionych, odbywa się wyłącznie w następujących miejscach:

 • Kraków – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ, ul. Racławicka 56 a
  • tel. 12/ 29-88-477, 454
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 - 16.00
 • Nowy Sącz – Delegatura MOW NFZ  ul. Jagiellońska 52
  • tel. 18/44-22-300
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00
 • Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ  ul. Jana Kazimierza 22
  • tel. 18/26-46-306
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Tarnów – Delegatura MOW NFZ  Al. Solidarności 5-9
  • tel. 14/69-63-158, 162
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Adres do korespondencji w przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept, ale nie posiadają dostępu do Portalu Personelu i będą z niego korzystać w celu pobierania numerów recept.

Celem uzyskania dostępu do Portalu Personelu oraz zachowania uprawnień do pobierania numerów recept po dniu 31-12-2016 r., należy:

 • Wejść na stronę internetową Oddziału 
 • W zakładce „Dla świadczeniodawcy”, wybrać Portal Personelu a następnie: wniosek o dostęp do portalu.
 • Po zapoznaniu się z zasadami wypełniania wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, zaznaczyć odpowiednie miejsce przy treści: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy Regulaminu korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.”
 • Wybrać opcję: Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ bez uprawnienia do pobierania numerów recept i przygotować wniosek, który należy przesłać do MOW NFZ w formie elektronicznej Przesłanie elektroniczne wniosku odbywa się po naciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu strony: przekaż wniosek.
 • Wydrukować ww. wniosek o dostęp do Portalu NFZ bez uprawnienia do pobierania numerów recept, podpisać, opieczętować, załączyć kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz posiadanych specjalizacji i przesłać/przekazać w formie papierowej do MOW NFZ.  
 • Po zatwierdzeniu przez MOW NFZ otrzymanej wersji papierowej wniosku o dostęp do Portalu Personelu aktualizującego (na koncie w Portalu Personelu, status wniosku zmieni się z przekazany do OW na zatwierdzony), osoba uprawniona otrzyma na wskazany adres email, hasło oraz dane użytkownika, niezbędne do zalogowania się do utworzonego konta.
 • Następnie należy przygotować i przesłać w formie elektronicznej wniosek o aktualizację uprawnienia do pobierania numerów recept (należy zalogować się na konto w Portalu Personelu i wybrać odpowiednią opcję w zakładce wnioski). Przesłanie elektroniczne wniosku odbywa się po naciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu strony: zatwierdź wniosek.
 • Wydrukować ww. wniosek o aktualizację uprawnienia do pobierania numerów recept – podpisać opieczętować i przesłać/przekazać w formie papierowej do MOW NFZ.
 • Po zatwierdzeniu przez MOW NFZ papierowego egzemplarza wniosku aktualizującego, należy na Portalu Personelu przygotować, wydrukować i podpisać oraz przekazać w postaci elektronicznej i papierowej: wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept. W przypadku chęci wcześniejszego rozwiązania umowy upoważaniającej, należy w Portalu Personelu, zamiast ww. wniosku o utrzymanie uprawnień, analogicznie przygotować: - oświadczenie o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Zaleca się jak najszybsze przekazanie wniosków w postaci elektronicznej i papierowej, gdyż z dniem 1 stycznia 2017 r., w sytuacji nieprzekazania ich do MOW NFZ, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną automatycznie odebrane.

Merytoryczna weryfikacja składnych wniosków oraz bezpośrednia obsługa osób uprawnionych, odbywa się wyłącznie w następujących miejscach:

 • Kraków – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ, ul. Racławicka 56 a
  • tel. 12/ 29-88-477, 454
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 - 16.00
 • Nowy Sącz – Delegatura MOW NFZ  ul. Jagiellońska 52
  • tel. 18/44-22-300
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00
 • Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ  ul. Jana Kazimierza 22
  • tel. 18/26-46-306
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Tarnów – Delegatura MOW NFZ  Al. Solidarności 5-9
  • tel. 14/69-63-158, 162
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Adres do korespondencji w przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które po raz pierwszy zwracają się do Funduszu o nadanie numerów recept i nie mają konta w Portalu NFZ.

Celem uzyskania dostępu do Portalu Personelu oraz do pobierania numerów recept, należy:

 • Wejść na stronę internetową Oddziału 
 • W zakładce „Dla świadczeniodawcy”, wybrać Portal Personelu a następnie: wniosek o dostęp do portalu.
 • Po zapoznaniu się z zasadami wypełniania wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, zaznaczyć odpowiednie miejsce przy treści: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy Regulaminu korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.”
 • Wybrać opcję: Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept i przygotować wniosek, który należy przesłać do MOW NFZ w formie elektronicznej. Przesłanie elektroniczne wniosku odbywa się po naciśnięciu przycisku w lewym dolnym rogu strony: przekaż wniosek.
 • Wydrukować wniosek o dostęp do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept, podpisać, opieczętować, załączyć kserokopię prawa wykonywania zawodu oraz posiadanych specjalizacji.

Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia tożsamości w trakcie jednorazowej wizyty we właściwym OW NFZ w chwili składania wniosków.

Ww. dokumenty należy złożyć osobiście w wybranej siedzibie MOW NFZ.

 • Po zatwierdzeniu przez MOW NFZ otrzymanej wersji papierowej wniosku o dostęp do Portalu Personelu, osoba uprawniona otrzyma na wskazany adres email, hasło oraz dane użytkownika, niezbędne do zalogowania się do utworzonego konta.

Miejsca osobistego stawiennictwa osób uprawnionych wraz z wymaganymi dokumentami:

 • Kraków – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ, ul. Racławicka 56 a
  • tel. 12/ 29-88-477, 454
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek  8.00 - 16.00
 • Nowy Sącz – Delegatura MOW NFZ  ul. Jagiellońska 52
  • tel. 18/44-22-300
  • godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00
 • Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ  ul. Jana Kazimierza 22
  • tel. 18/26-46-306
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 • Tarnów – Delegatura MOW NFZ  Al. Solidarności 5-9
  • tel. 14/69-63-158, 162
  • godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wydział Gospodarki Lekami

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

tel. 12/29-88-477

Wszystkie aktualności