Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o PERINATALNEJ OPIECE PALIATYWNEJ realizowanej w ramach świadczeń gwarantowanych OPH

13-07-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, że w ramach świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna realizowana jest perinatalna opieka paliatywna.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. 2022  poz. 262) perinatalna opieka paliatywna zapewnia:

a)wsparcie rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej

b)opiekę nastawioną na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom – z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują:

 1. porady i konsultacje lekarskie w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub hospicjum stacjonarnym
 2. porady psychologa w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym
 3. koordynację opieki przez:
  1. zapewnienie współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego lub porady specjalistycznej
  2. zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko
  3. zapewnienie współpracy z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki
  4. poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku
  5. przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka
  6. zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

Fundusz finansuje świadczenia realizowane w ramach perinatalnej opieki paliatywnej do 28. dnia po porodzie na rzecz:

a)rodziców dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej

b)noworodków, zgodnie z kryteriami kwalifikacji do leczenia określonymi w części III załącznika nr 1 do cyt. powyżej rozporządzenia.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

 1. przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. przez prowadzącego ciążę lekarza położnika – ginekologa)
 2. wskazanie medyczne, (…) w przypadku perinatalnej opieki paliatywnej – ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności zaburzenia rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego, zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, określone w szczególności jednostkami chorobowymi, o których mowa w części III załącznika nr 1 do cytowanego powyżej rozporządzenia.

Od dnia 1 lipca 2022 r. świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej na obszarze województwa małopolskiego, realizowane są przez 2 placówki, zgodnie z poniższą listą:

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca realizacji  świadczeń

Krakowskie Hospicjum Dla Dzieci imienia Księdza Józefa Tischnera

ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków-Podgórze

N.Z.O.Z. "MARI-MED" Opieka Długoterminowa i Paliatywna Maria Skołuba

ul. ks. P. P. Gawlikowskiego 78, 32-067 Zalas

Na koniec, należy wspomnieć o obowiązku wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) tj. dotyczącym udzielania informacji w zakresie objętym informatorem o uprawnieniach przysługujących na podstawie ustawy „Za życiem”. Potrzeba informowania pacjentów o możliwości uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej została również określona w części XV pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756 ze zm.).

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-135, 162, 267

Wszystkie aktualności