Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja o dodatkowych uprawnieniach żołnierzy oraz pracowników wojska powracających z misji poza granicami państwa, którzy do

03-08-2007

Informacja o dodatkowych uprawnieniach żołnierzy oraz pracowników wojska powracających z misji poza granicami państwa, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych

Wydział ds. Służb Mundurowych MOW NFZ informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 26.05.2007 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 559), rozszerzone zostały uprawnienia żołnierzy oraz pracowników wojska powracających z misji poza granicami państwa, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych. Dodatkowe uprawnienia dotyczą świadczeń udzielanych w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas pełnienia zadań poza granicami państwa i obejmują:
1. korzystanie poza kolejnością ze świadczeń szpitali, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych oraz świadczeń wysokospecjalistycznych;
2. korzystanie bez skierowania z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3. bezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe, uzupełniające i recepturowe (kod uprawnień PO);
4. bezpłatne, do wysokości limitu ceny, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
5. prawo do świadczeń wymienionych w Załączniku do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, finansowanych z budżetu MON w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska (Dz.U. Nr 208, poz.1740).

Potwierdzenie prawa do świadczeń wymienionych w poz. 1-4 stanowić będzie dokument określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej; zgodnie ze stanowiskiem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (pismo Nr 3803/III z dnia 17.07.2007 r.), do czasu wydania odpowiedniego rozporządzenia powyższy dokument zastępuje:
1. w przypadku żołnierzy - orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wydawane niezwłocznie po powrocie do kraju, zgodnie z § 4 ust. 2 i § 12 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. Nr 151, poz. 1595) oraz § 13 ust.2 i § 20 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. Nr 133, poz. 1422 z późn. zm.);
2. w przypadku pracowników - zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej o którym mowa w pkt. 19 w zw. z pkt. 2 i 3 decyzji Nr 283/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2004 r. w sprawie badań lekarskich, certyfikatów zdrowia oraz profilaktyki przeciwepidemicznej dla żołnierzy niezawodowych, skierowanych do służby i pracowników resortu obrony narodowej skierowanych do pracy poza granicami państwa oraz powracających do kraju po jej zakończeniu, jak również szczepień profilaktycznych i profilaktyki przeciwepidemicznej żołnierzy zawodowych (Dz.Urz. MON Nr 12, poz. 124 z późn .zm.).

Wydział ds. Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności