Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców oraz aptek

07-05-2007

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ APTEK

Uprawnienia przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U.06.249.1824), osobie uprawnionej przysługuje:

  • prawo do bezpłatnych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie art. 45 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135) Wymienione uprawnienie dotyczy bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości ustalonego odpowiednimi przepisami limitu. W przypadku przepisywania recept na leki, w miejscu " Uprawnienia" wpisuje się symbol "IW", po okazaniu przez osobę uprawnioną stosownej legitymacji, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. Jednocześnie osoba uprawniona jest zobowiązana do okazania ww. legitymacji w trakcie realizacji przepisanej recepty.
  • prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 04 .210 .2135)
  • prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata, na zasadach o których mowa wart. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135).

 

                                                                                                                                Katarzyna Latko
                                                                                                                               Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ
                                                                                                                               Tel. 012/29-88-471

Wszystkie aktualności