Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Dofinansowanie zakupu oprogramowania

17-06-2019

Informacje dla świadczeniodawców, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ wniosek o dofinansowanie zakupu oprogramowania – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 r.

 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie oprogramowania jest złożenie w siedzibie Małopolskiego OW NFZ w Krakowie przez świadczeniodawcę:
 • posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z okresem obowiązywania obejmującym okres  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w rodzajach określonych w §1 ust. 2 Zarządzenia
 • wstawiającego zaświadczenie lekarskie (na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)   lub, u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawienia ww. zaświadczeń lekarskich
 • i jednocześnie, u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, została wystawiona e-recepta

 poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia wraz z wszystkimi załącznikami, tj.:

 • specyfikacją dofinansowania– zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww.  zarządzenia
 • potwierdzonymi przez osobę reprezentującą świadczeniodawcę (lub przez niego upoważnioną) za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie (ze środków własnych) przez świadczeniodawcę w 2018 albo 2019 r. oprogramowania, tj. kopiami faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopiami dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodami dokonania przelewu.

Uwaga: termin złożenia ww.  dokumentów- upływa z dniem 10 sierpnia 2019 roku.

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania – dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosku:

„III. Kwota wnioskowanego dofinansowania”

Świadczeniodawca do treści wniosku w rubryce obejmującej kwotę wnioskowanego dofinansowania przenosi/zamieszcza wartość ustaloną zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia wskazaną w załączniku stanowiącym specyfikację dofinansowania - kwota z wiersza „RAZEM” kolumny nr  13 (Wnioskowana kwota dofinansowania) specyfikacji - należy podać kwotę w zł oraz słownie.

Uwaga kwota we wniosku musi być zgodna z  ujętą w specyfikacji dofinansowania w kolumnie nr 13 w wierszu „Razem”

„V. Oświadczenie”

W treści wniosku w części obejmującej składane przez świadczeniodawcę oświadczenia w pkt 3 zawarto oświadczenie odnośnie posiadania możliwości odliczenia podatku VAT cyt.: „mam/nie mam, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).”

Świadczeniodawca powinien skreślić niewłaściwą opcję zgodnie ze stanem faktycznym.

Uwaga: Świadczeniodawca równocześnie - zgodnie ze stanem faktycznym - oświadcza, ze przedmiot wniosku (oprogramowanie) został zakupiony przed złożeniem tego wniosku ze środków własnych oraz nie był objęty innym dofinansowaniem, w szczególności (dotyczy to świadczeniodawców POZ) z dotacji z budżetu państwa na zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania i szkoleń

 1. Specyfikacja dofinansowania  - dodatkowe WAŻNE informacje

Jeden wiersz specyfikacji może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej faktury (rachunku) zadeklarowanej do dofinansowania. W przypadku kilku pozycji zakupowych faktury (rachunku) należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej faktury (rachunku).

 • W kolumnie nr 4 dla każdej pozycji należy wpisać:
  • TAK, jeżeli w punkcie V.3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT
  • NIE, jeżeli w punkcie V. 3) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT

W kolumnie nr 13 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania za sprzęt i oprogramowanie, nie wyższą niż 80% wartość wykazanej w kolumnie nr  12.

Uwaga: wartości wykazane w kolumnach nr  12 i  13 w wierszu „Razem” nie mogą przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia

Przykładowe wyliczenie kwot dofinansowania zgodnie z Zarządzeniem:

Dofinansowanie na jednego świadczeniodawcę Maksymalna  wartość  kwalifikująca się do dofinansowania - wykazana w kolumnie nr 12 w wierszu RAZEM) Maksymalna kwota dofinasowania (wykazana  w kolumnie nr 13 w wierszu RAZEM)
§ 4. 1 pkt 1 ppkt a Poniesione wydatki netto 1.000,00 zł 800,00 zł
§ 4. 1 pkt 1 ppkt b Poniesione wydatki brutto 1.230,00 zł 984,00 zł

Uwaga: w przypadku dokonania wydatków przekraczających  kwoty odpowiednio 1000 zł lub 1000 zł powiększone o podatek VAT dofinansowanie liczone jest od 1000 zł lub od 1000 zł powiększone o podatek VAT (kwoty w kol 12 łącznie nie mogą przekroczyć ww. wartości)

 • W kolumnie nr 11 należy wpisać datę odbioru oprogramowania,  uwaga - data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku
 • W kolumnach nr od 5-9 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku)
 • W kolumnie nr 10 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku),

Uwagi ogólne:

 • wniosek wraz z kompletem dokumentów winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy,
 • prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego do pracownika merytorycznego zajmującego się przygotowaniem wniosku
 • wniosek i załącznik stanowiący specyfikację dofinansowania winien być sporządzony wg wzorów określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ, o którym mowa wyżej
 • o wypłacie dofinansowania decyduje kolejność złożenia POPRAWNEGO kompletu dokumentów do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel
 • kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018r. albo w 2019r. oprogramowania winny być bezwzględnie potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą potwierdzenia i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia; wyjątek stanowi tu dokument potwierdzenia  przelewu elektronicznego wygenerowany automatycznie zawierający adnotację typu „nie wymaga podpisu ani stempla”
 • w przypadku FV/rachunków  zapłaconych gotówką – na rachunku  winna być umieszczona informacja o sposobie dokonania zapłaty: gotówką (zapłacono gotówką/ zapłacono)

dodatkowo

 • zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kompletu dokumentów w postaci scanów oraz w formacie Excel załącznika nr 2 (specyfikacje dofinansowania) na adres e-mail: dofinansowanie.

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

 • oprogramowania (Wydział Informatyki): tel. 12 2988 415
 • obiegu wniosków, spraw formalnych, poprawności wniosków (Dział Organizacyjny) tel. 12 2988-110, 121, 185,126
 • wysokości dofinansowania  (Wydział Ekonomiczno-Finansowy): tel.: 12 2988-271, 273, 287, 245, 277, 288, 281, 289, 283, 282, 294, 284, 184.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności