Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Ostatni tydzień abolicji!

05-04-2017

12 stycznia br. zaczęły obowiązywać przepisy umożliwiające wsteczne ubezpieczenie osobom, które w momencie korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ nie miały ubezpieczenia, a spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia).

W przypadku osób, które skorzystają z możliwości wstecznego ubezpieczenia NFZ nie będzie wymagał zwrotu kosztów leczenia. Warunkiem jest dokonanie przez płatnika składek  (np. w przypadku pracownika przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS/KRUS) zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Od 12 stycznia – kiedy przepisy weszły w życie przez kolejne 90 dni, czyli do 12 kwietnią br. Fundusz nie wszczynał lub umarzał już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

MOW NFZ wysłał ponad 17 tysięcy listów do osób, którzy nie mieli stosownych danych potwierdzających ich ubezpieczenie lub uprawnienia, a korzystały ze świadczeń finansowanych przez NFZ lub refundacji leków. Z Małopolskim Oddziałem skontaktowało się listownie lub mailowo ponad 3000 osób, osobiście w budynkach oddziału w Krakowie zjawiało się ok 230 pacjentów (codziennie dzwoni ok. 300 osób) , którym szczegółowo wyjaśnialiśmy, co należy zrobić, aby zgłosić się wstecznie do ubezpieczenia i tym samym nie pokrywać kosztów uzyskanych w przeszłości świadczeń.

Możliwość wstecznego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego to szansa na uporządkowanie swojej „historii ubezpieczeniowej”, a także możliwość oszczędności  – od 100 złotych, do nawet 136 156,20 zł (taka kwota – za leczenie onkologiczne została ustalona w przypadku jednego z mieszkańców Małopolski, który miał możliwość wyjaśnienia swojej sytuacji i wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia).

Abolicja w praktyce

Abolicja, a więc uniknięcie samodzielnego opłacania kosztów świadczeń, dotyczy osób, które jednocześnie:

  • nie były zgłoszone lub nie miały prawa do świadczeń
  • spełniały ustawowe warunki do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
  • uporządkują swoją sytuację ubezpieczeniową i wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia.

Możliwość ta dotyczy zatem osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone na przykład przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny (np. małżonek osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko do 26. roku życia, wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym), jednak nie zostały zgłoszone poprawnie lub terminowo lub ich status wygasł wskutek czasowego uzyskania własnego tytułu, po którym nie zostało odnowione zgłoszenie jako członek rodziny (np. student pracujący tylko podczas wakacji, który potem ponownie nie został zgłoszony przez rodziców jako członek rodziny). Osoby takie mogą obecnie zostać zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny ze wskazaniem prawidłowej, wstecznej daty uprawnień.

Wszystkie aktualności