Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja o zmianie wysokości składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne obowiązujących w drugim kwartale 2022 r.

26-04-2022
Informacja o zmianie wysokości składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne obowiązujących w drugim kwartale 2022 r.

Rok 2022

I kwartał (styczeń, luty,  marzec)

II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)

III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)

IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Podstawa wymiaru składki dla umowy podstawowej 

6 221,04 zł

6 338,46 zł

Wysokość składki dla umowy podstawowej 

559,89

570,46 zł

Podstawa wymiaru składki dla studentów lub seminarzystów obcokrajowców

620,00 zł (kwota obowiązuje do 31.10.2021 r.)

Wysokość składki dla studentów/ seminarzystów obcokrajowców

55,80 zł

Kwota obowiązuje do 31.10.2022 r. Informacje o zmianie wysokości składki i podstawy wymiaru należy sprawdzić samodzielnie po 1 listopada 2022 r.

Podstawa wymiaru składki dla wolontariuszy

3 010,00 zł

Wysokość składki dla wolontariuszy

270,90 zł

NFZ uzależnia objęcie osoby dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

 • od 3 miesięcy do roku - opłata wynosi nie mniej niż  1 267,69 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości
 • powyżej roku do 2 lat - opłata wynosi nie mniej niż  3 169,23 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty
 • powyżej 2 do 5 lat - opłata wynosi nie mniej niż  6 338,46 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat
 • powyżej 5 do 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż  9 507,69 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat
 • powyżej 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż  12 676,92 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

Opłatę należy uiścić przed podpisaniem umowy na konto Małopolskiego OW NFZ (więcej informacji i nr konta podawane są po weryfikacji wniosku).

Osoby, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym jest krótsza niż 3 miesiące, są zwolnione z uiszczenia opłaty dodatkowej przy zawieraniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

1.  Wysokości podstaw wymiaru i składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne:

Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał, w którym ogłoszono nowe obwieszczenie Prezesa GUS – aktualnie od 1 kwietnia.

Składka jest miesięczna i niepodzielna – obowiązuje w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Wysokość składki uzależniona jest od typu umowy dobrowolnego ubezpieczenia i wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru składki:

 1. Podstawa wymiaru składki dla osób fizycznych, które we wniosku zadeklarowały :
 • dochód miesięczny w kwocie nie niższej od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  sektorze przedsiębiorstw, włącznie z  wypłatami z zysku. 

Podstawa wymiaru składki dla osób fizycznych w tym przypadku wynosi 6 338,46 zł

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 kwietnia 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6 338,46 zł.

W tym wypadku składka dla osób fizycznych za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2021 r. wynosi miesięcznie nie  mniej niż 570,46 zł za każdy miesiąc (Obliczenia:  6 338,46 x 9% = 570,46).

 • dochód wyższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie – składka wyliczana jest indywidualnie (w przypadku zadeklarowania we wniosku miesięcznego wynagrodzenia wyższego niż przeciętne, w celu wyliczenia składki należy wskazaną kwotę wynagrodzenia pomnożyć razy 9%).

b)  Podstawa wymiaru dla studentów, doktorantów, alumnów, kursantów z krajów trzecich (czyli cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa krajów UE lub EFTA lub Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii) – to kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podstawa wymiaru składki od 01.11.2018 r. wynosi 620 zł.

Składka dla studentów, doktorantów, alumnów, kursantów z krajów trzecich wynosi   55,80  zł za  miesiąc. (Obliczenia:  620,00 x 9% = 55,80).

Informacje o ewentualnej zmianie wysokości składki i podstawy wymiaru należy sprawdzić samodzielnie po  1 listopada 2022 r. na stronie małopolskiego NFZ w zakładce "Dla Pacjenta" lub w zakładce "jak ubezpieczyć się dobrowolnie"lub pod bezpłatnym nr infolinii TIP : 800 190 590 lub bezpośrednio w ZUS.

c)   Podstawa wymiaru składki dla wolontariusza wynosi 3 010,00 zł – jest to kwota odpowiadająca wysokości  minimalnego zatrudnienia (w 2022 roku wynosi 3 010,00 zł).

Składka dla wolontariuszy wynosi 270,90 zł za miesiąc. (Obliczenia: 3 010,00 x 9% = 270,90)

2. W jaki sposób opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Składkę należy wpłacać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

 1. Osoby fizyczne - samodzielnie opłacają składki na swój Numer Rachunku Składkowego (NRS) Numer NRS jest przydzielany indywidualnie każdej osobie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rejestracji do ubezpieczenia. Informację o  Numerze Rachunku Składkowego (NRS) można uzyskać w każdej placówce ZUS.
 1. Studenci, doktoranci, alumni, kursanci z krajów trzecich (czyli cudzoziemcy nieposiadających obywatelstwa krajów UE lub EFTA lub Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii) samodzielnie opłacają składki na swój Numer Rachunku Składkowego (NRS). Numer ten  jest przydzielany indywidualnie każdej osobie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rejestracji do ubezpieczenia. Informację o  Numerze Rachunku Składkowego (NRS) można uzyskać w placówce ZUS.

Zwolnieni z opłacania składek są studenci, doktoranci, jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka – w  ich  przypadku składki na ubezpieczenie opłaca szkoła wyższa lub  jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie. Rejestracja do ubezpieczenia na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i  opłacanie składek przez uczelnię następuje na podstawie odrębnego wniosku, który student samodzielnie składa na  uczelni.

 1. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza opłaca Korzystający, czyli podmiot, który  zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza.

3. Termin opłacania i rozliczania składki w ZUS

Składkę należy wpłacać najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np.  składkę za miesiąc styczeń należy opłacić do 15 lutego). Składka jest miesięczna i niepodzielna. 

Składkę należy co miesiąc rozliczyć na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np.  składkę za miesiąc styczeń należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 lutego). Deklarację należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nieprzestrzeganie obowiązku składania deklaracji ZUS DRA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)  będzie skutkować „czerwonym światłem” podczas weryfikacji uprawnień w bazie eWUŚ.

4. Informacja o zasadach rozliczania składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W związku ze zmianą regulacji w zakresie rozliczania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składek, nastąpiły zmiany w kontekście rozliczania składek dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. - w przypadku osób, które posiadają zaległości w opłacaniu składek z jakiegokolwiek tytułu (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) -  ZUS wszelkie wpłaty na poczet składek, w tym na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zaliczy w pierwszej kolejności na poczet najstarszych zaległości i ewentualnych odsetek, niezależnie od wskazanego przez płatnika tytułu składki opłacanej jak i zaległości, a dopiero w następnej kolejności zaliczy pozostałą kwotę na bieżące składki.

Reasumując, każda wpłata bieżących składek najpierw pokryje zaległości wraz z odsetkami (jeśli takie są), a dopiero w następnej kolejności bieżące składki.

Np. osoba zawarła od 1 października 2017 r. umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Funduszem i opłaca składki z tego tytułu, ale ma dług składkowy wobec ZUS, który powstał np. w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej kilka lat wcześniej. W świetle aktualnych przepisów ZUS każdą składkę opłaconą od stycznia 2018r. będzie uznawał na poczet zaległych składek obowiązkowych.

W takiej sytuacji wiele osób mających umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego straci lub już straciła (z mocy prawa) status osób ubezpieczonych z powodu zaległości w opłacaniu składek w zgodzie z przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

W konsekwencji osoby takie utracą lub już utraciły prawo do świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Każda osoba przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinna zatem zweryfikować w ZUS, czy posiada zalegle zobowiązania, a jeśli tak, to uregulować je przed zawarciem umowy!

Podstawa prawna:

Wydział Organizacyjny
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności