Dla mediów

Informacje prasowe

Dodatkowe pieniądze dla małopolskich placówek

30-07-2019

W związku ze zmianą planu finansowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2019 rok budżet MOW NFZ wzrósł o 361,85 mln zł, do wysokości 7,774 mld.

Istotna część tej kwoty została przekazana świadczeniodawcom w ramach wzrostu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzonej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w stosownych zarządzeniach.
Mowa tu o kwocie blisko 78 mln zł. Takie środki finansowe trafiły do małopolskich placówek medycznych w związku ze zmianą wyceny świadczeń. Oddział przekazał już aneksy do umów zwiększające kwoty zobowiązań umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tego tytułu.

Zwiększenie wycen świadczeń stanowiło odpowiedź na rosnące koszty udzielania świadczeń, w szczególności związanych z wynagrodzeniami personelu nieobjętego odrębnymi regulacjami w tym zakresie.

Znaczące skutki finansowe dotyczyły przede wszystkim umów leczenia szpitalnego, w tym ryczałtu PSZ oraz zakresów odrębnego finansowania. Przedmiotowa zmiana przyczyni się to do poprawy sytuacji finansowej szpitali.
Dzięki wprowadzonym zmianom wycen świadczeń od 1 lipca br. do małopolskich szpitali sieciowych (PSZ) trafi ponad 55 mln zł., a do pozostałych podmiotów szpitalnych trafi blisko 4 mln zł.

Wyceny świadczeń zostały zwiększone również w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, opiece psychiatrycznej, rehabilitacji leczniczej,  leczeniu uzdrowiskowym i profilaktyce. Z tego tytułu do małopolskich świadczeniodawców trafi aż 24,2 mln zł.

Dodatkowe środki dla szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć

W związku ze zmianą zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć małopolskie SOR-y i Izby Przyjęć uzyskają dodatkowe finansowanie w kwocie 12,3 mln zł.

MOW NFZ finansuje nadwykonania w operacjach endoprotezoplastyki

MOW NFZ utrzymując dotychczasowy priorytet realizacji świadczeń endoprotezoplastyki planuje przeznaczyć na zapłatę nadwykonań za okres I półrocza br. kwotę 7 mln zł, dzięki czemu możliwe będzie dalsze skracanie kolejek i zwiększenie dostępności do zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.

Rodzaj świadczeń Kwota związana ze zmianą taryf od 1 lipca 2019r.
SOK 2 640 084,02 zł
SZP/01 2 788 463,29 zł
SZP/08 - ryczałt 25 865 681,00 zł

SZP/08 – odrębne
(SZP + SOK)

8 579 766,00 zł
SZP – SOR i IP

12 229 381,52 zł

SZP/08 - chemioterapia  736 524,00 zł
STM 4 124 612,77 zł
AOS 3 951 508,68 zł
SZP/08 – odrębne AOS 378 621,40 zł
PRO 146 260,00 zł
PSY 

6 257 949,20 zł

CZP 373 979,65 zł
REH 10 905 119,58 zł
suma 78 977 951,11 zł
Wszystkie aktualności