Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Utworzenie 1 czerwca 2019 r. Terenowego Wydziału Kontroli w Departamencie Kontroli – tzw. „korpus kontrolerski”

30-05-2019

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), dalej jako „ustawa kontrolerska”, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie (MOW NFZ w Krakowie) przekazuje wszystkim podmiotom, poniższą informację.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy kontrolerskiej wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) będą prowadzone na zasadach dotychczasowych, a więc w ramach kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Jednak ze względu na fakt, że Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, zasadnicza część korespondencji związanej z prowadzoną kontrolą, którą otrzymają Państwo z MOW NFZ w Krakowie po 1 czerwca 2019 r. będzie pochodziła z nowej struktury (Terenowy Wydział Kontroli Departamentu Kontroli – Centrala NFZ).

Jednocześnie MOW NFZ w Krakowie informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po dniu 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 - Dział IIIA (art. 61a-61zb)).

Korespondencję dotyczącą kontroli prowadzonych zarówno na starych jak i nowych zasadach należy kierować do Terenowego Wydziału Kontroli na adres: ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków.

Interesariusze, którzy będą chcieli złożyć korespondencję dotyczącą kontroli na dzienniku podawczym w Krakowie proszeni są o składanie jej  pod wyżej wskazany adres kancelarii Terenowego Wydziału Kontroli mieszczącym się przy ul. Ogłęczyzna 20 w Krakowie.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności