Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

15-02-2017

Oferentów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zarządzeniem nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zwanych dalej zarządzeniem w sprawie warunków, które określa:

 • sposób przygotowania oferty oraz
 • sposób składania ofert.

Przygotowanie kompletnych ofert z zachowaniem należytej staranności poprzez zastosowanie się do warunków w powołanym wyżej zarządzeniu pozwoli między innymi na ograniczenie do minimum obowiązku wzywania oferentów do uzupełniania braków formalnych oferty.

Informacje odnośnie składania ofert:

 • złożenie ofert:
 • w oddziale Funduszu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniach o postępowaniach,
 • na właściwy obszar (do właściwego postępowania konkursowego) i na właściwy zakres świadczeń,
 • zgodnie z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących im wzorów ankiet obowiązujących w danym postępowaniu,
 • złożenie na wydruku oferty i innych wymaganych dokumentach dołączanych do oferty - podpisów (paraf) przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze wzorem podpisów zamieszczonym w tabeli określonej w załączniku nr 6 do powołanego zarządzenia,
 • w przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - złożenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą,
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń wg aktualnych wzorów stanowiących załączniki do ww. zarządzenia w sprawie warunków,
 • podpisanie i ponumerowanie stron - podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki,
 • poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 • podawanie spójnych danych: dane zawarte w formularzu ofertowym takie jak: personel, sprzęt powinny być spójne z udzieloną odpowiedzią ankietową,
 • w przypadku realizacji świadczeń z udziałem podwykonawców złożenie kopii zawartych umów albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, natomiast w sytuacji realizacji świadczeń bez ich udziału złożenie oświadczenia oferenta, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy,
 • złożenie kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na okres ważności polisy. Jeżeli w przedstawionej kopii polisy data jej obowiązywania nie zawiera się w dacie obowiązywania umowy, oferent obligatoryjnie winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy,
 • podawanie aktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem),
 • techniczną możliwości odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez oferenta jak i jej zgodność z wersją papierową - najczęściej popełniane błędy przez oferenta to: oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego.
 • wyrażenie zgody na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 9 do cyt. zarządzenia). Wyrażenie zgody ma charakter fakultatywny i pozostaje do wyłącznej decyzji oferenta. W sytuacji wyrażenia zgody należy podać adres poczty elektronicznej, na który komisja konkursowa może doręczać zawiadomienia, co z pewnością ułatwi komunikację pomiędzy komisja konkursową a oferentem.

Informacje odnośnie składania ofert – kryteria wyboru ofert:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zm.)

 • Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.
 • Kryterium wpisu do rejestru jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej oferenta.
 • Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego "certyfikatem", jest spełnione, jeżeli:
 1. certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
 2. certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie,
 3. certyfikat jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu „EA Multilateral Agreement”, i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej;
 4. certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/TEC 27001, ISO 17025 lub 15189 - zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z załączników do rozporządzenia;
 5. akredytacja, o której mowa w pkt 4, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 5, oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, TSO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).

Ponadto, chcemy zwrócić uwagę na wyrażenie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 7 lutego 2017 r., wówczas należy brać pod uwagę okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

 • Tabela nr 2 – OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA - CZĘŚĆ WSPÓLNA

I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości

Należy tutaj wskazać na przepis § 8 rozporządzenia kryterialnego zgodnie, z którym kryterium „jakość – wyniki kontroli” jest spełnione, jeżeli nieprawidłowość dotyczy umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, oraz została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem pokontrolnym lub w trakcie monitorowania, o którym mowa w art. 107 ust. 5 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.). Przedmiotowe kryterium obejmuje wszystkie kontrole (a nie jedynie ostatnią), dotyczące umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.

 • III. Ciągłość
 1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.
 2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat.

Powyższe kryteria premiują tych oferentów, którzy według stanu na dzień złożenia oferty realizują na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. Dodatkowe punkty otrzyma oferent, który na dzień złożenia oferty realizuje taką umowę nieprzerwanie od 5 lat.

Przepis należy stosować w jego literalnym brzmieniu.  

Zwrot: „realizacja na podstawie umowy procesu leczenia w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie" oznacza, iż na terenie (nowookreślonego) obszaru kontraktowania musi znajdować się zakład leczniczy, przy mocy którego udzielane były świadczenia (w ramach umowy z NFZ), tożsame zakresowo ze świadczeniami będącymi przedmiotem postępowania.

 • IV. Inne
 1. Współpraca z Agencją – realizacja umowy, o której mowa w art. 31l.c ust. 4 ustawy świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania.

Przedmiotowe kryterium jest spełnione, jeżeli oferent zawarł umowę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie przekazywania danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w określonym zakresie - dotyczy to zarówno umów aktualnie realizowanych, jak i już zakończonych ze względu na określenie taryfy świadczeń (kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Informacje odnośnie składania ofert - dokumenty dołączane do ofert:

 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku, jest obowiązany go udokumentować.

Potwierdzenie spełnienia poszczególnych kryteriów jest możliwe w szczególności na podstawie zgromadzonej przez świadczeniodawcę dokumentacji medycznej.

Bardzo uprzejmie prosimy o dołączanie do ofert poniższych dokumentów:

 • dokumentów potwierdzających posiadane przez personel kwalifikacje (wskazanie specjalizacji, stopnia specjalizacji, daty uzyskania specjalizacji lub daty jej rozpoczęcia w przypadku odbywania szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego czy kursu specjalistycznego);
 • dokumentów potwierdzających posiadane przez personel doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenie pracodawcy, etc.)
 • dokumentów potwierdzających, że sprzęt podany w formularzu ofertowym jest w pełni funkcjonalny i sprawny – (np. paszport techniczny, ostatni przegląd serwisowy, etc.),

Komisja Konkursowa

(12) 29 88 135, 162, 171, 267

Wszystkie aktualności