TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

15-01-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w następujących zakresach:

  • Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję - 03.0000.391.02
  • Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową - 03.0000.392.02
  • Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych - 03.0000.393.02

Dla w/w postępowań obszar kontraktowania obejmuje województwo  małopolskie.

  • Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej - 03.0000.344.02 (obszar kontraktowania obejmuje Miasto Kraków)
  • Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej - 03.0000.344.02 (obszar kontraktowania obejmuje powiat tatrzański)

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie Kontraktowanie

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2018 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491/489

Wszystkie aktualności