Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2018 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

02-11-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2018  rok. Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przesłane do Świadczeniodawców w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatora w Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (SZOI) w dniu 31 października 2017 roku.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe  właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

  1. uaktualnienia  informacji o potencjale w Portalu SZOI,
  2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy
  3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
  4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2018 rok
  5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej
  1. zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy
  1. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
  2. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
  1. wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
  2. nazwę i adres świadczeniodawcy

Małopolski OW NFZ w Krakowie dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń. Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać kopię wymienionej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie:

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać w budynku Małopolskiego OW NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie w godzinach:

Poniedziałek od 8:00 do 17:00

Wtorek od  8:00 do 16:00

Środa od 8:00 do 16:00

Czwartek od 8:00 do 16:00

Piątek od 8:00 do 15:00

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14 listopada 2017 roku (wtorek).

Wszystkie aktualności