Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aktualizacja danych w elektronicznych wersjach umów na rok 2017

03-01-2017

W związku z przygotowaniem szablonów umów na 2017 rok, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie skopiowanych danych dotyczących potencjału wykonawczego w  umowach na 2017 rok, pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym oraz zapisami aktualnie obowiązujących aktów prawnych; w szczególności danych dotyczących:

 • wymiaru zatrudnienia personelu,
 • personelu i jego harmonogramu - czy nie jest go za dużo w stosunku do liczby etatu przeliczeniowego (dotyczy leczenia stomatologicznego),
 • zasobów sprzętowych (czy wykazywany sprzęt znajduje się w aktualnych zasobach świadczeniodawcy w ilości zgodnej z wykazaną w umowie),
 • miejsc udzielania świadczeń (czy wykazane jest w umowie  każde miejsce, w którym są udzielane świadczenia, w szczególności filie zakładu jeżeli są w nich udzielane świadczenia),
 • występujących w umowie komórek organizacyjnych czy wszystkie są zgodne z aktualnymi danymi rejestrowymi (kody resortowe, adresy) - kodów resortowych i ich zgodności z właściwym rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
 • danych podwykonawców (zaktualizowanie bazy danych podwykonawców),
 • spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,

Sprawdzenia aktualności danych i ew. zgłaszania zmian prosimy dokonać w terminie do dnia 20.01.2017 rok.

W przypadku braku konieczności zgłaszania zmian (dane w umowie odzwierciedlają stan faktyczny) lub w przypadku zakończenia aktualizacji danych poprzez przekazanie zgłoszeń zmian do umowy prosimy o potwierdzenie tego faktu w wiadomości zwrotnej przekazanej za pośrednictwem ISI.

Na podstawie tej informacji wygenerowane zostaną załączniki nr 2 i 3 do umów na 2017 rok.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych.

Numery telefonów kontaktowych:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - AOS: 12 29 88 171; 274
 • Leczenia Stomatologiczne - STM : 12 29 88 179 ; 180
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna POZ - tel. 12 29 88 177, 168; 143
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne PRO - tel. 12 29 88 124; 122
 • Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze SPO - tel. 12 29 88 162; 135
 • Opieka Paliatywna i Hospicyjna OPH - tel. 12 29 88 162; 135
 • Rehabilitacja lecznicza - REH – 12 29 88 166
 • Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień - PSY – 12 29 88 160
 • Leczenie Szpitalne i Świadczenia Kontraktowane Odrębnie – SZP, SOK - 12 29 88 152
 • Programy Lekowe i Chemioterapia - SZP/02, SZP/03, SZP/05: 12 29 88 487; 489
Wszystkie aktualności