TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Opieka medyczna na wakacjach

21-06-2018

Wakacje w kraju

Przypominamy, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. W przypadku wystąpienia trudności w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych należy powiadomić o tym fakcie właściwy terenowo oddział wojewódzki NFZ. Każdy niepokojący sygnał o trudnościach z dostępem do opieki zdrowotnej w czasie pobytu wakacyjnego poza miejscem zamieszkania zostanie przez Fundusz dokładnie zbadany poprzez działania kontrolne.

Gdzie szukać pomocy medycznej ?

Podczas urlopu poza miejscem zamieszkania można korzystać z różnych form pomocy medycznej:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej: można się zgłosić do przychodni, która opiekuje się pacjentami w miejscu pobytu. Poradnie POZ udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00. W poradni można uzyskać informacje, gdzie szukać pomocy w godzinach wieczornych i w nocy oraz w dni wolne od pracy;
  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna: udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka.  Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych, przypadkach lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego;
  • szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć:  w razie nagłego urazu lub zachorowania należy udać się do najbliższej szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia;
  • stomatologiczna pomoc doraźna: w razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. Lista poradni jest dostępna na stronie lokalnego oddziału NFZ lub pod numerem infolinii NFZ;
  • pogotowie ratunkowe: w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego,  dzwoniąc na numer 999 lub 112.

Na ratunek - adresy i telefony w Polsce

Pomoc w stanch nagłych - Małopolska 

Opieka medyczna na koloniach obozach letnich

Opiekę medyczną nad dziećmi przebywającymi na obozach i koloniach jest zobowiązany zagwarantować organizator wypoczynku. Gdy tak się nie stanie, zawsze można skorzystać z pomocy miejscowego lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Warto to sprawdzić przed wyjazdem na kolonię. Powinno się też przekazać organizatorowi numer PESEL dziecka, niezbędny podczas każdej wizyty u lekarza. Organizator kolonii może także poprosić rodziców o pisemną zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej (np. w trakcie wizyty u lekarza POZ dziecku musi towarzyszyć jego opiekun prawny). Jeśli dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, należy zaopatrzyć dziecko w zażywane przez nie leki oraz pisemnie poinformować opiekunów, na jakie leki lub na co dziecko jest uczulone.

Wakacje w krajach Unii Europejskiej i EFTA

Wyjeżdżając na wakacje za granicę nie zapomnij o zabraniu ze sobą karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Dzięki EKUZ w nagłych przypadkach możemy skorzystać z pomocy medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie i w przypadku pozytywnego potwierdzenia uprawnień, właściwie od ręki. EKUZ wystawiana jest dla każdego członka rodziny osobno tj. rodzica oraz każdego dziecka.

Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym kraju. O zakresie świadczeń decyduje lekarz.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy ustawodawstwo danego kraju pobytu przewiduje dodatkowe opłaty z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych, tak jak np. w Niemczech, Czechach, Chorwacji czy we Włoszech, wówczas również i my korzystając ze świadczeń w takim państwie na podstawie karty EKUZ, będziemy musieli ponieść koszt dodatkowych opłat.

Jak uzyskać EKUZ w MOW NFZ

Warto również pamiętać, że w przypadku braku karty EKUZ, każda osoba przebywająca w innym państwie członkowskim UE/EFTA traktowana jest jako pacjent prywatny. Koszty takiego leczenia ustalane są według stawek przewidzianych dla pacjentów prywatnych, a nie według stawek publicznych wynikających z przepisów danego kraju. Ograniczona zostaje również możliwość dochodzenia zwrotu kosztów leczenia po powrocie do kraju ubezpieczenia, z uwagi na fakt, że zwrot nie przysługuje w przypadku, gdy świadczenia udzielone zostały przez prywatnego świadczeniodawcę, który nie działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Wszystkie aktualności