Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki - Strona dla PacjentaPrzejdź do strony głównej
Szukaj    


Menu główne


Świadczenia medyczne
Gdzie się leczyć
Prawa pacjenta
Leczenie w UE
Programy profilaktyczne
Zobacz rówież
Kontakt

Menu działu


Karta EKUZ
Opłaty za świadczenia w UE
Wyjeżdżam do...
Planowe leczenie lub diagnostyka poza granicami kraju
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach UE
Druki do pobrania
INFORMATION FOR FOREIGNERS

fot. Opłaty za świadczenia w UE

W większości krajów Unii Europejskiej istnieje system współpłacenia. Oznacza to, że pacjenci sami pokrywają część wydatków związanych z udzielaniem świadczeń. Opłaty te nie podlegają refundacji przez NFZ. Warto zapoznać się z podstawowymi opłatami, jakie będziemy musieli ponieść korzystając z pomocy medycznej za granicą. Kwoty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej.

 
AUSTRIA
Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność. Cenniki są dowolnie ustalane przez stomatologów, zatem przed skorzystaniem ze świadczenia warto zapytać o jego cenę.
W przypadku obciążenia opłatą za usługi medyczne (o ile nie jest to wkład własny pacjenta) można uzyskać zwrot tych kosztów udając się do austriackiej kasy chorych.
 
BELGIA
Za leczenie ambulatoryjne, stomatologiczne i leki należy najpierw zapłacić pełną cenę, a potem można ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów w lokalnej kasie chorych (pomniejszony o udział własny pacjenta). Świadczeniodawca wystawia zaświadczenie stwierdzające, jakich świadczeń udzielił (Attestation de soins donnes/Getuigschrift voor verstrekte hulp).
Udział własny pacjenta :
Należy pamiętać, że kasa chorych zwraca koszty wg stawek uzgodnionych w umowach ze świadczeniodawcami, także wtedy, gdy świadczenia zostały udzielone po wyższej cenie.
Leczenie szpitalne:
Koszty transportu sanitarnego na terytorium Belgii są w pełni odpłatne. Nie przysługuje zwrot tych wydatków, chyba że karetkę pogotowia wezwano do wypadku przy pracy.
 
BUŁGARIA
 
Dzieci do 18 r.ż. i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów dopłat.
 
CYPR
Dodatkowo obowiązują opłaty za badania laboratoryjne, radiologiczne oraz wszystkie badania dodatkowe.
Leczenie szpitalne:
 
CZECHY
Od 1 stycznia 2008r. w Czechach obowiązuje współpłacenie.
Transport sanitarny na terytorium Czech jest nieodpłatny.
Ratownictwo górskie jest odpłatne! Zalecane jest posiadanie polisy prywatnego ubezpieczenia pokrywającej świadczenia związane z wypadkiem narciarskim.
 
DANIA
Opieka stomatologiczna jest bezpłatna tylko dla dzieci do lat 18, natomiast dorośli otrzymują ją na zasadach pełnej odpłatności, za wyjątkiem niektórych świadczeń profilaktycznych, za które osoby w wieku do 26 lat płacą 35% a osoby powyżej 26 lat 60% wartości udzielonych świadczeń.
W momencie realizacji recepty należy zapłacić 100 % ceny, a następnie można dochodzić zwrotu części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym zakupie leków wydawana jest karta, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 465 DKK w jednym roku kalendarzowym.
Stawki zwrotu kosztów zatwierdzonych lekarstw są uzależnione od wielkości poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 465 DKK są zwracane tylko w przypadku dzieci (w wysokości 50%, 75% lub 85%).
 
ESTONIA
Dzieci do 19 roku życia są zwolnione z opłat za hospitalizację. Opłaty nie obowiązują także w przypadku świadczeń związanych z ciążą i porodem oraz intensywną opieką.
Wyroby medyczne są refundowane tylko wtedy, gdy znajdują się na liście Estońskiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za leki refundowane należy ponieść opłatę w wysokości 20 lub 50 EEK oraz opłacić pewną część ceny powyżej tej kwoty (10% 25% lub 50%, zależnie od rodzaju leku). Dzieci między 4 a 16 rokiem życia, renciści i osoby powyżej 63 roku życia otrzymują niektóre leki ze zniżką 90%. Dzieci do 4 roku życia są zwolnione z opłat za wszystkie wyroby medyczne refundowane przez Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Dorośli płacą pełny koszt leczenia stomatologicznego za wyjątkiem dwóch nagłych przypadków: usunięcie zęba i rozcięcie ropnia. Dla dzieci poniżej 19 roku życia jest ono bezpłatne.
 
FINLANDIA
Opieka lekarska i leczenie szpitalne zapewniane są nieodpłatnie lub za standardową opłatą. Poszczególne ośrodki zdrowia stosują różne zasady w tym zakresie. Za wizytę u lekarza (w tym badania laboratoryjne
i prześwietlenia RTG) pobierana jest z reguły opłata 11-22 EUR.
W przypadku wizyty poza zwykłymi godzinami przyjęć pacjent może zostać obciążony dodatkową opłatą.
Za leczenie stomatologiczne również obowiązują opłaty, zwykle poniżej 35 EUR. Osoby poniżej 18 roku życia uzyskują świadczenia dentystyczne nieodpłatnie.
Za każdy dzień leczenia i pobytu na oddziale szpitalnym trzeba zapłacić zryczałtowaną opłatę. Osoby poniżej 18 roku życia są z niej zwolnione w przypadku, gdy przebywają w szpitalu więcej niż 7 dni rocznie. Opłaty obowiązują także za poradę ambulatoryjną w szpitalu.
W momencie realizacji recepty należy opłacić pełną cenę, po czym można ubiegać się o zwrot części wydatków (z reguły wynosi on 50% powyżej stałej bezzwrotnej opłaty - 10 EUR).
 
FRANCJA
W przypadku skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, należy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie można ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych - Caisse Primaire D'Assurance Maladie (C.P.A.M.).
Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę w wysokości ok. 70% od: 21 EUR (pełny koszt wizyty
u lekarza ogólnego), 25 EUR (pełny koszt wizyty u lekarza specjalisty). Jeśli lekarz stosuje stawki wyższe, niż ustalone w cenniku kasy, różnicę opłaca pacjent.
W przypadku zakupienia lekarstwa, przysługuje prawo do zwrotu 100 % ceny leków niezbędnych (z białą nalepką vignette i symbolem przekreślonego prostokąta), 65 % ceny innych leków z białą vignette i 35 % ceny leków z niebieską vignette. Koszt lekarstw opatrzonych vignette z symbolem D nie podlega zwrotowi. Środki opatrunkowe są refundowane według niższych stawek procentowych.
Koszty badań i analiz laboratoryjnych zwracane są w 60 %, a koszty porady ambulatoryjnej w szpitalu - w 75%.
W przypadku leczenia w szpitalu, z reguły kasa chorych bezpośrednio opłaci koszty leczenia w wysokości 80%, bądź, w niektórych przypadkach, w 100%. Pacjent płaci szpitalowi pozostałe koszty (20%) lub dzienną opłatę ryczałtową (forfait journalier) za pobyt w szpitalu - 16 EUR lub 10 EUR w przypadku szpitala psychiatrycznego.
Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65%. Koszty transportu powrotnego do Polski generalnie pokrywane są przez pacjenta.
 
GRECJA
 
Za leki na receptę pacjent opłaca maksymalnie 25% ceny w przypadku niektórych chorób dopłaty wynoszą 10% lub 0%. Za dodatkowe badania, np. prześwietlenia oraz za niektóre dodatkowe świadczenia pacjent ponosi opłaty.
 
HOLANDIA
Leczenie szpitalne jest bezpłatne, chyba że pacjent zdecyduje się na wyższy standard (pierwszą lub drugą klasę), wówczas będzie musiał ponieść część kosztów pobytu i leczenia.
Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koron, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie tylko opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomatologicznych ponoszą całość lub część kosztów.
Leki na receptę są w pełni refundowane, chyba że istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek przepisany na recepcie - wówczas pacjent pokrywa różnicę ich cen.
Za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Holandii należy zapłacić.
 
HISZPANIA
Bezpłatne świadczeni otrzymamy korzystając z  pogotowia (Servicio de Urgencias), przychodni (ambulatorio, consultorio), ośrodków zdrowia (centro de salud) lub szpitali działających w ramach państwowej służby zdrowia (Sistema Nacional de Salud). Ich wykaz można uzyskać w Wydziałach Zdrowia lokalnych władz (Consejerías Sanitarias, Servicios Regionales de Salud) i lokalnych oddziałach Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
Ze świadczeń należy korzystać w godzinach przyjęć dla pacjentów leczonych w ramach państwowej opieki zdrowotnej, gdyż w innym przypadku ubezpieczony zostanie potraktowany jako pacjent prywatny. W każdym przypadku korzystania z opieki zdrowotnej należy zaznaczyć, że chce się być traktowanym zgodnie z przepisami UE.
Obowiązuje pełna odpłatność za leczenie stomatologiczne.
Niektóre leki są refundowane, wówczas należy opłacić do 40% ich ceny. Pozostałe leki dostępne są za pełną odpłatnością. Jeśli transport był niezbędny i został zalecony przez lekarza, jest nieodpłatny.
 
IRLANDIA
Leczenie na państwowym oddziale szpitala publicznego jest nieodpłatne, za wyjątkiem leczenia skutków wypadków drogowych, którego koszty pokrywa pacjent.
Rada ds. Zdrowia stosuje własne rozwiązania w zakresie przewozu pacjentów w nagłych przypadkach.
 
ISLANDIA
Odpłatność za leki jest zróżnicowana i wynosi od 0 do 100%. Jeśli istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, jak lek przepisany na recepcie, należy pokryć różnicę ich cen.
 
LIECHTENSTEIN
Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu naliczane są ryczałtowe opłaty 67 CHF za 30 dni. Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20 roku życia, zaś emeryci mają zniżkę w wysokości 50%.
Pobyt w szpitalu jest bezpłatny, chyba że pacjent wybierze salę jednoosobową i inne świadczenia ponadstandardowe - wówczas poniesie ich koszty.
Leczenie dentystyczne nie jest objęte państwowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jest w pełni odpłatne.
Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę znajdujących się na liście leków refundowanych. Za pozostałe należy zapłacić pełną cenę.
Transport sanitarny na terytorium Liechtensteinu jest nieodpłatny.
 
LITWA
Większość świadczeń jest nieodpłatna, jednak należy pokryć koszty materiałów stomatologicznych.
Niektóre leki na receptę są w pełni refundowane, a za niektóre obowiązuje dopłata 10%, 20% lub 50% ceny. Leki spoza krajowej listy leków refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością.
Transport sanitarny na terytorium Litwy jest nieodpłatny.
 
LUKSEMBURG
Jeśli pacjent skorzysta z leczenia, musi najpierw pokryć pełne koszty udzielonych mu świadczeń, a następnie może ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych.
Za leczenie stomatologiczne obowiązuje częściowa odpłatność. Koszty do 46,07 EUR rocznie bez współpłacenia, powyżej 46,07 EUR obowiązuje dopłata w wysokości 5% za świadczenie
Leki podstawowe - 20% dopłaty, leki mniejszej konieczności - 60% dopłaty, leki istotne - bez dopłat.
 
ŁOTWA
 
MALTA
Pacjent musi pokryć pełne koszty protez i leków (poza lekami zaordynowanymi podczas leczenia szpitalnego
i podczas pierwszych 3 dni po wypisaniu ze szpitala).
W przypadku stanów ostrych leczenie stomatologiczne jest bezpłatne w szpitalach (leczenie ambulatoryjne) lub w ośrodkach zdrowia. Jednakże, dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej jest ograniczony. Z reguły jest ona udzielana prywatnie, za odpłatnością pacjenta.
Transport do publicznego szpitala lub ośrodka zdrowia na Malcie jest bezpłatny.
 
NIEMCY
 
NORWEGIA
Leczenie stacjonarne w szpitalu jest bezpłatne.
Z opłat zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia.
Za leki przepisane na "białej recepcie" należy zapłacić pełną cenę. Za leki przepisane na "niebieskiej recepcie" (na choroby przewlekłe) pacjent płaci 36% ceny do pewnego limitu (510 NOK).
Za transport sanitarny naliczana jest zryczałtowana opłata (120 NOK).
 
 PORTUGALIA
 
Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 5%, 31%, 61% lub 85% ceny. Leki spoza listy sprzedawane są za pełną odpłatnością. Kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów leczenia. Opłat nie pobiera się za pobyt w szpitalu.
Aby uzyskać opiekę w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń, należy podkreślić, że chce się być leczonym zgodnie z e przepisami UE.
 
 
RUMUNIA
Dzieci i kobiety w ciąży nie ponoszą kosztów dopłat.
 
 
 
SŁOWACJA
 
SŁOWENIA
Wizyta u lekarza ogólnego jest odpłatna w wysokości 5-25% kosztów świadczenia. Świadczenia stomatologiczne są odpłatne w wysokości od 15% (badanie+wypełnienie) do 75% (protetyka) kosztów świadczenia. Należy pokryć także 15-25% kosztów hospitalizacji.
Niektóre leki na receptę są bezpłatne, za inne należy zapłacić część (25 lub 75%) lub pełną cenę.
Transport sanitarny wymaga skierowania lekarza. Za transport na terytorium Słowenii należy zapłacić 70% kosztów, poza nagłymi przypadkami, w których transport jest nieodpłatny.
 
SZWAJCARIA
Za przewóz lotniczym pogotowiem ratunkowych obowiązują dopłaty w wys. 50% (obowiązuje limit pokrycia kosztów przewozu lotniczym pogotowiem ratunkowym z ubezpieczenia powszechnego w wys. 2500 CHF rocznie).
 
SZWECJA
Za leki na receptę zapłacisz pełną cenę, chyba że przekracza ona ustalony limit: do 900 SEK - 100% odpłatności, od 900 do 4300 SEK - między 10 a 50 %, od 4300 SEK - bez współpłacenia.
 
WĘGRY
Wizyta u lekarza ogólnego bez opłat.
Istnieją 30% dopłaty (maksymalnie 100.000 HUF) w następujących przypadkach:
Mogą istnieć dodatkowe opłaty za warunki ponadstandardowe, np. sala jednołóżkowa, rozszerzone menu itp.
Receptę na leki realizuje się w aptece pokazując EKUZ, istnieją różne stawki dopłat.
 
WIELKA BRYTANIA
Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia, a pozostałe osoby muszą ponieść opłatę ryczałtową (£6,40) za każdy lek.
Część kosztów należy ponieść także w przypadku leczenia stomatologicznego: zryczałtowaną opłatę za badanie (£ 15,50) oraz 80% kosztów leczenia. Z opłat zwolnione są kobiety w ciąży i dzieci do 16 bądź do 18 roku życia, jeśli się uczą.
 
WŁOCHY
Obowiązują opłaty za wizytę u lekarza i leczenie stomatologiczne (do 36,15 EUR)
Niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić pełną cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo ticket na rachunku) lub 50% ceny.
 
Aby uzyskać pomoc w ramach powszechnego ubezpieczania należy korzystać ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia. Listę tych placówek można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się specjalne ośrodki zdrowia dla turystów (Servizio di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva).