Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki - Strona dla PacjentaPrzejdź do strony głównej
Szukaj    


Menu główne


Świadczenia medyczne
Gdzie się leczyć
Prawa pacjenta
Leczenie w UE
Programy profilaktyczne
Zobacz rówież
Kontakt

Menu działu


Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju
 fot. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak otrzymać kartę EKUZ

 
Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:
Małopolski Oddział NFZ
Kraków, ul. Batorego 24


Delegatury Oddziału

Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55
 
Nowy Targ
ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81

Tarnów
Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05

Punkt Ewidencyjny MOW NFZ w Chrzanowie – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Sokoła 19, Chrzanów,
Punkt czynny jest w godz. 8.00-16.00 (przyjmowanie stron od 8.15-15.45).
Karty wydawane są tylko osobiście – od 01.08.2015r. w poniedziałki i czwartki w godz. 8.15-15.45.
Punkt Ewidencyjny EW19 w Chrzanowie z powodu urlopu pracownika będzie nieczynny w dniach od 17.08.2015r. do 28.08.2015r.
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ

Przygotowane Karty można odbierać osobiście w Oddziale i każdej delegaturze w godzinach pracy. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas ten ulega wydłużeniu ze względu na większą niż zazwyczaj ilość składanych  wniosków.
 
Udogodnienia poprawiające obsługę:
 
By usprawnić obsługę Ubezpieczonych w budynku przy ul. Batorego 24 wprowadzony został system numerkowy. Odwiedzający Oddział pobierają numerek z biletomatu i gdy pojawi się on na monitorze zgłaszają się do odpowiedniego stanowiska obsługi.
Od 15 kwietnia 2015 r. po EKUZ można zgłaszać się w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 8.00 do 16.00 oraz w piątek od godziny 8.00 do 15.00. Biletomat kończy wydawanie numerków 10 minut przed końcem pracy Oddziału.
EKUZ możemy odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej zaopatrzonej w upoważnienie opatrzone własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej, możemy również zaznaczyć na wniosku, iż prosimy o przesłanie Karty pocztą na podany adres. 
 
Niezbędne dokumenty
Wnioskodawca, dla którego MOW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:
Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:
W przypadku osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
Upoważnienia
Wniosek składa osoba zainteresowana wskazana we wniosku jako osoba wyjeżdżająca, lub osoba, która została do tego upoważniona. Upoważnienie, nie jest wymagane w  przypadku niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.
Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.
Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

Pismo zamiast wniosku dla pracodawców delegujących pracowników
Upoważniony pracodawca występując o EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast wniosków może przesłać pismo zawierające wykaz pracowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania. Wykazy te powinny zawierać co najmniej:
 
 
Na jaki okres jest wydawana Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
 
Zgodnie z Decyzją nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r., państwa członkowskie samodzielnie ustalają okres na jaki wydana jest EKUZ, w szczególności biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania uprawnień ubezpieczonego.
Na podstawie powyższej delegacji EKUZ w związku z pobytem turystycznym może zostać wydana na okres:
Dodatkowo karta może być wydana:
Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. Okres ważności EKUZ nie może przekraczać okresu przyznanego świadczenia.
Okres ważności EKUZ w związku z:
Okres ważności Karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 
 
Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o bieżącym odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, na podstawie którego można wydać EKUZ może być Zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2016r.