Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki - Strona dla PacjentaPrzejdź do strony głównej
Szukaj    


Menu główne


Świadczenia medyczne
Gdzie się leczyć
Prawa pacjenta
Leczenie w UE
Programy profilaktyczne
Zobacz rówież
Kontakt

Menu działu


Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju
 fot. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak otrzymać kartę EKUZ

 
Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale w jeden z następujących sposobów:
Małopolski Oddział NFZ
Kraków, ul. Batorego 24


- Punkt Ewidencyjny EW 19 w Chrzanowie – w dniach 27.11.2014r. i 05.12.2014r. nie będą wydawane karty EKUZ.

Delegatury Oddziału

Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52, fax. 18 442-29-55
 
Nowy Targ
ul. Jana Kazimierza 22, fax. 18 264-95-81

Tarnów
Al. Solidarności 5-9, fax. 14 622-18-05


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ
Przygotowane Karty można odbierać osobiście w Oddziale i każdej delegaturze w godzinach pracy. Karty wydawane są w dniu złożenia wniosku (przypominamy, że w okresie wakacyjnym czas ten ulega wydłużeniu ze względu na większa niż zazwyczaj ilość składanych  wniosków).
 
Udogodnienia poprawiające obsługę:
 
By usprawnić obsługę Ubezpieczonych w budynku przy ul. Batorego 24 wprowadzony został system numerkowy. Odwiedzający Oddział pobierają numerek i gdy pojawi się na wyświetlaczu zgłaszają się do odpowiedniego stanowiska obsługi.
Zgłaszający się w celu uzyskania EKUZ pobierają numerek z niebieskiego podajnika. Wydłużony został czas pracy stanowisk obsługujących ubezpieczonych.
Po Karty można więc zgłaszać się w poniedziałki od godz.8.00 do 18.00, w pozostałe dni od 8.00 do 16.00
EKUZ możemy odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej zaopatrzonej w upoważnienie opatrzone własnoręcznym podpisem osoby wnioskującej, możemy również zaznaczyć na wniosku, iż prosimy o przesłanie Karty pocztą na podany adres. Jeśli zdecydujemy się na przesłanie wniosku i odbiór EKUZ za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej powinniśmy pamiętać, by przesłać wniosek minimum 14 dni roboczych przed terminem wyjazdu.
 
Niezbędne dokumenty
Wnioskodawca, dla którego MOW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:
Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:
W przypadku osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
Upoważnienia
Wniosek składa osoba zainteresowana wskazana we wniosku jako osoba wyjeżdżająca, lub osoba, która została do tego upoważniona. Upoważnienie, nie jest wymagane w  przypadku niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.
Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty.
Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników. Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".

Pismo zamiast wniosku dla pracodawców delegujących pracowników
Upoważniony pracodawca występując o EKUZ dla pracowników oddelegowanych, zamiast wniosków może przesłać pismo zawierające wykaz pracowników, którzy będą wykonywali na jego rzecz pracę w innym państwie członkowskim jako pracownicy oddelegowani oraz wykaz zawierający dane członków rodziny zgłoszonych przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego, którzy będą towarzyszyli mu w państwie oddelegowania. Wykazy te powinny zawierać co najmniej:
 
 
Na jaki okres jest wydawana Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
 
Zgodnie z Decyzją nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r., państwa członkowskie samodzielnie ustalają okres na jaki wydana jest EKUZ, w szczególności biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania uprawnień ubezpieczonego.
Na podstawie powyższej delegacji EKUZ w związku z pobytem turystycznym może zostać wydana na okres:
Dodatkowo karta może być wydana:
Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. Okres ważności EKUZ nie może przekraczać okresu przyznanego świadczenia.
Okres ważności EKUZ w związku z:
Okres ważności Karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 
 
Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o bieżącym odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, na podstawie którego można wydać EKUZ może być Zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2014r.